Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 24 May 2018

Indikation(er)

Icke-småcellig lungcancer (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC):
Tarceva är indicerat som första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med EGFR-aktiverande mutationer.

Tarceva är också indicerat för underhållsbehandling hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserande NSCLC med EGFR-aktiverande mutationer och stabil sjukdom efter första linjens kemoterapi.

Tarceva är också indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC som har sviktat på minst en tidigare kemoterapibehandling.

När Tarceva förskrivs bör hänsyn tas till faktorer som är förknippade med förlängd överlevnad.

Någon överlevnadsfördel eller andra kliniskt relevanta effekter av behandlingen har inte påvisats hos patienter med epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-IHC-negativa tumörer.

Pankreascancer:
Tarceva i kombination med gemcitabin är indicerat för behandling av patienter med metastaserad pankreascancer.

När Tarceva förskrivs bör hänsyn tas till faktorer som är förknippade med förlängd överlevnad.

Ingen överlevnadsfördel kunde visas för patienter med lokalt avancerad sjukdom.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

KLL

KLL

Förfina dina kunskaper om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med information om patofysiologi, diagnos, behandlingsalternativ med mera

+ 1 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/000618
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 19-09-2005
Typ POM
Innehavaren av godkännandet Roche Registration Limited