Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 31 July 2018

Indikation(er)

Melanom
OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom.

Jämfört med nivolumab monoterapi har en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) med kombinationen nivolumab och ipilimumab endast visats hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1.

Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)
OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

Njurcellscancer (RCC)
OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.

Klassiskt Hodgkins lymfom
OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin.

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)
OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter platinumbaserad behandling.

Urotelcellscancer
OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt av tidigare platinumbaserad behandling.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/003985
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 19-06-2015
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Varningar Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och