Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 30 May 2017

Indikation(er)

Vildagliptin är indicerat för behandling av diabetes mellitus typ 2 hos vuxna.

Som monoterapi
- till patienter där enbart kost och motion inte ger tillfredställande glykemisk kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.

Som peroral kombinationsbehandling med
- metformin, till patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av metformin i monoterapi,
- en sulfonureid, till patienter med otillräcklig glykemisk kontroll trots maximal tolererbar dos av en sulfonureid och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans,
- en tiazolidindion, till patienter med otillräcklig glykemisk kontroll och för vilka tiazolidindion är lämpligt.

Som peroral trippelkombinationsbehandling med
- en sulfonureid och metformin när diet och fysisk aktivitet plus kombinationsbehandling med dessa läkemedel inte ger en adekvat glykemisk kontroll.

Vildagliptin är också indicerat för användning i kombination med insulin (med eller utan metformin) när diet och fysisk aktivitet plus en stabil dos av insulin inte ger en adekvat glykemisk kontroll.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

The Atopic Dermatitis Knowledge Centre is an educational resource, intended for healthcare professionals, that provides credible medical information on the epidemiology, pathophysiology and burden of atopic dermatitis, as well as diagnostic techniques, treatment regimens and guideline recommendations.

Cushing's Syndrome

Cushing's Syndrome

Cushing’s syndrome shares symptoms such as hypertension, glucose intolerance and obesity with other common conditions – how can you confidently diagnose this rare disorder?

+ 2 more

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre

The Cardiovascular Metabolism Knowledge Centre is an information hub providing expert insight into the management of hypertension and type 2 diabetes. This Knowledge Centre contains a wealth of scientific video content offering insights and opinion from some of the leading experts in the field.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/001048
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 19-11-2008
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet Novartis Europharm Ltd