Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 28 June 2018

Indikation(er)

Behandling av influensa
Ebilfumin är indicerat hos vuxna och barn samt fullgångna nyfödda som uppvisar typiska influensasymtom då influensavirus cirkulerar i samhället. Effekt har visats då behandlingen inletts inom två dagar efter symtomen först uppträtt.


Prevention av influensa
- Prevention efter exponering hos individer från 1 års ålder efter kontakt med ett kliniskt diagnostiserat influensafall, då influensavirus cirkulerar i samhället.
- Den lämpliga användningen av Ebilfumin för prevention av influensa ska bestämmas från fall till fall beroende på omständigheterna och populationen som kräver skydd. I exceptionella situationer (t ex i fall då de cirkulerande virusstammarna inte överensstämmer med vaccinets virusstammar, eller vid en pandemi) kan säsongsprevention övervägas hos individer från ett års ålder.
- Ebilfumin är indicerat för prevention av influensa efter exponering hos spädbarn yngre än 1 år vid utbrott av pandemisk influensa (se avsnitt 5.2).


Ebilfumin är inte en ersättning för influensavaccination.
Användningen av antivirala medel för behandling och prevention av influensa bör baseras på grundval av officiella rekommendationer. Beslut angående användandet av oseltamivir för behandling och profylax bör tas med hänsyn till vad som är känt om de cirkulerande influensavirusens karaktär, tillgänglig information om influensavirusläkemedlens känslighetsmönster för varje säsong och sjukdomens påverkan i olika geografiska områden och patientpopulationer.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Inflammatory bowel disease assessment tools

Inflammatory bowel disease assessment tools

'New IBD assessment tools at a glance' - an educational symposium sponsored by Sandoz.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/003717
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 22-05-2014
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet Actavis Group PTC ehf