Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 23 January 2018

Indikation(er)

Sekundärprevention av aterotrombotiska händelser
Klopidogrel är indicerad hos:
• Vuxna patienter med hjärtinfarkt (från några få dagar till mindre än 35 dagar), ischemisk stroke (från 7 dagar till mindre än 6 månader) eller etablerad perifer arteriell sjukdom.
• Vuxna patienter med akuta koronara syndrom:
- Akuta koronara syndrom utan ST-höjning (instabil angina eller icke-Q-vågsinfarkt), inklusive patienter som genomgår stentbehandling efter koronarangioplastik (PCI), i kombination med acetylsalicylsyra (ASA).
- Akut hjärtinfarkt med ST-höjning, i kombination med ASA hos medicinskt behandlade patienter lämpliga för trombolytisk behandling.

Prevention av aterotrombotiska och tromboemboliska händelser vid förmaksflimmer
Hos vuxna patienter med förmaksflimmer som har minst en riskfaktor för vaskulära händelser, som inte är lämpliga för behandling med vitamin K-antagonist och som har låg blödningsrisk är klopidogrel indicerad i kombination med ASA för prevention av aterotrombotiska och tromboemboliska händelser, inklusive stroke.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Reversering av oral antikoagulantia

Reversering av oral antikoagulantia

Visa information om blödningsrisker och behandlingsmetoder vid reversering av oral antikoagulantia

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention

Anticoagulation therapy for Stroke Prevention Learning Zone offers a deep-dive into atrial fibrillation causes, consequences, diagnosis and management to help you deliver optimal care and prevent strokes in patients living with this common arrhythmia.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/001053
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 28-07-2009
Typ Receptbelagt läkemedel
Innehavaren av godkännandet Teva Pharma B.V.