Information från EMA (European Medicines Agency) - Kuraterat av EPG Health - Senast uppdaterat 29 March 2018

Indikation(er)

Bevacizumab i kombination med fluoropyrimidin-baserad kemoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med metastaserad kolorektalcancer.

Bevacizumab i kombination med paklitaxel är indicerat som första linjens behandling av vuxna patienter med metastaserad bröstcancer.

Bevacizumab i kombination med capecitabin är indicerat som första linjens behandling av vuxna patienter med metastaserad bröstcancer hos vilka behandling med andra kemoterapier inklusive taxaner eller antracykliner inte anses lämpliga. Patienter som har fått taxan och antracyklininnehållande regimer som adjuvant behandling inom de senaste 12 månaderna ska exkluderas från behandling med Avastin i kombination med capecitabin.

Bevacizumab, i tillägg till platinabaserad kemoterapi, är indicerat som första linjens behandling av vuxna patienter med inoperabel avancerad, metastaserad eller recidiverad icke-småcellig lungcancer undantaget histologi som domineras av skivepitelcancer.

Bevacizumab i kombination med erlotinib är indicerat som första linjens behandling av vuxna patienter med inoperabel avancerad, metastaserad eller recidiverande icke-småcellig lungcancer av icke skivepiteltyp med epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR)-aktiverande mutationer.

Bevacizumab i kombination med interferon alfa-2a är indicerat som första linjens behandling av vuxna patienter med avancerad och/eller metastaserad njurcellscancer.

Bevacizumab i kombination med karboplatin och paklitaxel är indicerat som front line-behandling (primärbehandling) av vuxna patienter med avancerad (International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadium III B, III C och IV) epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer.

Bevacizumab i kombination med karboplatin och gemcitabin är indicerat för behandling av vuxna patienter vid första återfall av platinumkänslig epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som inte tidigare fått behandling med bevacizumab eller andra VEGF-hämmare eller läkemedel som riktar sig mot VEGF-receptorn.

Bevacizumab i kombination med paklitaxel, topotekan eller pegylerat liposomalt doxorubicin är indicerat för behandling av vuxna patienter vid platinumresistent recidiverande epitelial ovarial-, tubar- eller primär peritonealcancer som inte fått fler än två tidigare kemoterapiregimer och som inte tidigare fått behandling med bevacizumab eller andra VEGF-hämmare eller läkemedel som riktar sig mot VEGF-receptorn.

Bevacizumab i kombination med paklitaxel och cisplatin, eller alternativt med paklitaxel och topotekan hos patienter som inte kan få platinumbaserad behandling, är indicerat för behandling av vuxna patienter med kvarvarande, recidiverande eller metastaserad cervixcancer.

Fullständig förskrivningsinformation

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för vätskehantering

Kunskapscentrum för vätskehantering

Är du à jour med de senaste rönen inom effektiva förfaranden vid vätskehantering?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Hämta mer

Relaterat innehåll

Mer information

Kategori Värde
Läkemedelsverkets produktnummer EMEA/H/C/000582
Klassificering som särläkemedel nej
Datum för första godkännande 12-01-2005
Typ Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept
Innehavaren av godkännandet Roche Registration Ltd.