Information från N/A - Kuraterat av Marshall Pearce - Senast uppdaterat 14 July 2016

Indikation(er)

Nedre okomplicerad urinvägsinfektion.

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

ALP Lab Assessment

ALP Lab Assessment

Discover and overview of hypophosphatasia and details required to facilitate the timely and accurate detection of low alkaline phosphatase.

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Vilka är de mest effektiva behandlingarna för akut hjärtsvikt? Kan du definiera avancerad hjärtsvikt? Läs mer här...

+ 3 more

Airway Disease

Airway Disease

The Airway Disease Learning Zone is an area where you can access the information about VisionAir and see video presentations from the forum. The Inhalation Technology page features a video presentation from the live broadcast presented by key faculty.

Hämta mer

Relaterat innehåll i den globala utgållvan

Beskrivning, presentation och dosering

Beskrivning
1 tablett innehåller: Pivmecillinam. chlorid. 200 mg, constituens q. s.
1 dospåse innehåller: Pivmecillinam. 100 mg, sacchar. 2,9 g, constit. q. s.
Presentation
Dosgranulat 100 mg Tabletter 200 mg
Dosering
Tabletter
Vuxna: Normaldos 1 tablett 3 gånger dagligen.
Tabletterna skall intas med minst ½ glas vätska och ej i liggande ställning.
Dosgranulat (pepparmintsmak)
Barn: Normaldosering motsvarar ca 20 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser. 1—5 år: 1 dospåse (100 mg) 3 gånger dagligen. >5 år: 2 dospåsar (200 mg) 3 gånger dagligen eller SELEXID tabletter 200 mg.
Påsens innehåll utröres i 5—10 ml vatten omedelbart före användandet.
Behandlingstidens längd bör inte överstiga 3 veckor och upprepade kurer med kort intervall bör undvikas.
SELEXID kan tas oberoende av föda.

Försiktighetsåtgärder, biverkningar och kontraindikationer

Särskilda försiktighetsåtgärder
Patienter med svåra metaboliska störningar, med abnormt liten muskelmassa, instabila diabetiker och prematura barn kan påverkas av pivalinsyrans karnitinsänkning liksom även patienter i valproatbehandling.
Biverkningar
Vanligast förekommande är gastrointestinala besvär.

- Vanliga (>1/100) - GI: Illamående, kräkningar, lös avföring och diarré.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - Hud: Exantem.


- Sällsynta (< 1/1000) - Allmänna: Symtom förorsakade av karnitinsänkning, t ex muskeltrötthet. GI: Esofagit. Hud: Urtikaria.

Svampöverväxt i munhåla och underliv kan förkomma.
Kontraindikationer
Penicillinöverkänslighet. Esofagusstriktur och/eller obstruerande förändring i digestionskanalen.

Interaktioner

Probenecid hämmar den tubulära sekretionen av SELEXID. Vid samtidigt intag av probenecid 1 g och SELEXID 400 mg till fastande frivilliga ökade Cmax och AUC för mecillinam med ca 30% resp. ca 70%. Eftersom SELEXID har låg toxicitet krävs ingen dosanpassning när normaldos används.
Ett allvarligt fall med svår toxisk reaktion på metotrexat har beskrivits där patienten samtidigt behandlades med furosemid och penicillin V vilka är organiska syror som kan hämma den tubulära sekretionen av metotrexat. En misstänkt interaktion finns också beskriven i samband med kombinationen metotrexat-mezlocillin samt ett annat fall i samband med kombinationen metotrexat och amoxicillin. Behandling: Penicillinbehandlingen ska avslutas och i svåra fall bör leukovorin ges tills serumkoncentrationen av metotrexat har sjunkit till icke toxisk nivå.
Vissa antibiotika skulle i sällsynta fall kunna minska effekten av p-piller genom att interferera med den bakteriella hydrolysen av steroidkonjugat i tarmen och därmed återabsorptionen av okonjugerad steroid. Härigenom skulle plasmanivåerna av aktiv steroid sjunka. Denna ovanliga interaktion skulle inträffa hos kvinnor med hög utsöndring av steroidkonjugat via gallan. Den minskade effekten av p-piller kan leda till graviditet. Ovanstående interaktioner med metotrexat och p-piller finns ej inrapporterade vid behandling med SELEXID.

 

Mer information

Kategori Värde
Tillverkare Leo Pharma AB