Information från Some Pharmaceutical Company - Kuraterat av Toby Galbraith - Senast uppdaterat 14 July 2016

Indikation(er)

Smärttillstånd av olika genes samt rethosta.

Beskrivning, presentation och dosering

Beskrivning
1 tablett innehåller: Kodeinfosfathemihydrat 25 mg, laktosmonohydrat 100 mg, potatisstärkelse, mikrokrisstallin cellulosa, talk, gelatin, magnesiumstearat, natriummetabisulfit.
Presentation
Tabletter 25 mg
Dosering
Som analgetikum: Vuxna: 1—2(—3) tabletter 1—3 gånger dagligen.
Som antitussivum: Vuxna: 1—2 tabletter 1—3 gånger dagligen.

Försiktighetsåtgärder, biverkningar och kontraindikationer

Särskilda försiktighetsåtgärder
Analgetika kan intagas i excessiva doser av patienter med tendens att missbruka medel med inverkan på CNS. Kodeinhaltiga preparat bör därför inte förskrivas till patienter med missbrukstendens. Akut bronkialastma.
Biverkningar
Frekvensen biverkningar vid kortvarigt bruk är ca 2—3%. Biverkningarna beror i huvudsak på de farmakologiska effekterna av kodein, vilka är dosberoende.

- Vanliga (>1/100) - Allmänna: Trötthet. GI: Illamående, förstoppning.

Tillvänjningsrisken med kodein är ringa jämfört med morfin, men bör ej negligeras. Gallvägsdyskinesi kan uppträda hos disponerade patienter.
Kontraindikationer
Gallvägsspasm.

Interaktioner

Följande kombinationer med KODEIN RECIP bör undvikas, D: kinidin.
Följande kombinationer med KODEIN RECIP kan kräva dosanpassning, C: antidepressiva medel, neuroleptika och rifampicin.
Se speciellt avsnitt märkt , R05D A04 Kodein.
Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten.

Mer information

Kategori Värde
Tillverkare Recip AB