Information från N/A - Kuraterat av Marshall Pearce - Senast uppdaterat 14 July 2016

Indikation(er)

Schizofreni, akut övergående psykos samt paranoida tillstånd. Maniska psykoser. Organiska psykoser. Korttidsbehandling av framträdande psykotiska symtom som del i personlighetsstörning. Potentiering av analgetika.

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

ALP Lab Assessment

ALP Lab Assessment

Discover and overview of hypophosphatasia and details required to facilitate the timely and accurate detection of low alkaline phosphatase.

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Kunskapscentrum för akut och avancerad hjärtsvikt

Vilka är de mest effektiva behandlingarna för akut hjärtsvikt? Kan du definiera avancerad hjärtsvikt? Läs mer här...

+ 3 more

Airway Disease

Airway Disease

The Airway Disease Learning Zone is an area where you can access the information about VisionAir and see video presentations from the forum. The Inhalation Technology page features a video presentation from the live broadcast presented by key faculty.

Hämta mer

Relaterat innehåll i den globala utgållvan

Beskrivning, presentation och dosering

Beskrivning
HIBERNAL: 1 tablett 25 mg innehåller: Klorpromazinhydroklorid 25 mg, laktosmonohydrat 68 mg, hypromellos, makrogol 200, magnesiumstearat, Opaspray M-1 711b, kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse och färgämne (titandioxid E 171).
1 tablett 50 mg innehåller: Klorpromazinhydroklorid 50 mg, laktosmonohydrat 136 mg, hypromellos, makrogol 200, magnesiumstearat, Opaspray M-1 711b, kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse och färgämne (titandioxid E 171).
1 tablett 100 mg innehåller: Klorpromazinhydroklorid 100 mg, laktosmonohydrat 272 mg, hypromellos, makrogol 200, magnesiumstearar, Opaspray M-1 711b, kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse och färgämne (titandioxid E 171).
1 ml injektionsvätska innehåller: Klorpromazinhydroklorid 25 mg, natriumacetat 0,5 mg, cysteinhydroklorid, natriumacetat, natriumklorid och sterilt vatten till 1 ml.
HIBERNAL-EMBONAT: 1 ml oral suspension innehåller: Klorpromazinembona motsv. klorpromazinhydroklorid 10 mg, sorbitol 350 mg, sackarinnatrium 0,1 mg, smakämnen (apelsin), konserveringsmedel (metylparaben E 218, propylparaben E 216), natriumalginat, aluminiummagnesiumsilikat, polyvidon, kaliumsorbat, propylenglykol, natrium divätefosfat dihydrat och renat vatten till 1 ml.
Presentation
Injektionsvätska 25 mg/ml Mixtur 10 mg/ml Tabletter 25 mg Tabletter 50 mg Tabletter 100 mg
Dosering
Psykoser: 100—200 mg dagligen. På grund av stora individuella skillnader i läkemedelsmetabolismen kan vissa patienter behöva betydligt högre doser. I kontrollerade studier har dock doser över 400 mg inte medfört ytterligare antipsykotisk effekt.
För potentiering av analgetika: Initialt 25—(50) mg intramuskulärt och därefter 10—25 mg per os 2—4 gånger dagligen.
HIBERNAL tabletter bör sväljas hela.
HIBERNAL injektionsvätska är vävnadsretande och bör därför injiceras djupt intramuskulärt. Om intravenös tillförsel är indicerad, måste injektionsvätskan alltid spädas och ges antingen i mycket långsam injektion eller i form av infusion. Som spädningsmedel användes fysiologisk koksaltlösning. Vid intravenös tillförsel bör koncentrationen inte överstiga 2,5 mg/ml. Spädningen företages direkt före användning.

Försiktighetsåtgärder, biverkningar och kontraindikationer

Särskilda försiktighetsåtgärder
Vid cirkulationssvikt, uttalad arterioskleros, lever- och njurskador, spasticitet, epilepsi och kramper.
Klorpromazins antiemetiska verkan kan maskera kräkning som symtom på överdosering av hjärtglykosider, vid mag-tarmsjukdomar eller vid förhöjt intrakraniellt tryck.
Muntorrhet kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör därför noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger per dag.
Biverkningar
De flesta biverkningarna beror på de farmakologiska effekterna och är således dosberoende. Biverkningsfrekvensen varierar beroende på dosnivå, behandlingstidens längd och indikationer.

- Vanliga (>1/100) - Allmänna: Trötthet. Yrsel. Cirk.: Blodtrycksfall (speciellt vid injektionsbehandling), takykardi. Endokrina: Gynekomasti, galaktorré. GI: Muntorrhet. Hud: Hudallergier, fototoxicitet. Metabol.: Viktökning. Neurol.: Tardiv dyskinesi (långtidsbehandling), parkinsonism, akatisi.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - GI: Obstipation. Urogenital.: Urinretention. Ögon: Ackommodationsstörningar.


- Sällsynta (< 1/1000) - Blod: Agranulocytos, leukopeni, eosinofili, trombocytopeni, anemi. Endokrina: Sexuell dysfunktion. Immunol.: Allergisk reaktion. Lever: Hepatit med ikterus av stastyp. Neurol.: Akut dystoni, malignt neuroleptikasyndrom. Ögon: Lins- och corneagrumlingar (högdos/långtidsbehandling).

De extrapyramidala biverkningarna kan motverkas med dosreduktion eller i svårare fall genom behandling med ett medel mot parkinsonism. Vid injektionsbehandling rekommenderas sängläge i början av behandlingen p g a risken för blodtrycksfall.
Huden kan missfärgas på för ljus exponerade partier vid behandling med höga doser under lång tid.
Hos de patienter som får hepatit med ikterus kommer denna i 90% av fallen inom fem veckor. Fentiaziner har rapporterats kunna sänka kramptröskeln hos predisponerade individer.
Kontraindikationer
Överdosering av barbiturater, opiater eller alkohol. Leukopeni och tidigare agranulocytos. Myastenia gravis. Feocromocytom.

Interaktioner

Följande kombinationer med HIBERNAL bör undvikas, D: kinidin och kodein.
Följande kombinationer med HIBERNAL kan kräva dosanpassning, C: amitriptylin, antidepressiva medel, bromokriptin, fluoxetin, imipramin, kabergolin, kinidin, kodein, nortriptylin, propranolol, levodopa, litium, paroxetin och venlafaxin.
Se speciellt avsnitt märkt , N05A Neuroleptika, N05A A Fentiazinderivat med dimetylaminopropylkedja samt N05A A01 Klorpromazin.

 

Mer information

Kategori Värde
Tillverkare Aventis Pharma AB