Information från N/A - Kuraterat av Toby Galbraith - Senast uppdaterat 14 July 2016

Indikation(er)

Perniciös anemi, idiopatisk eller efter gastrektomi. Atrofisk gastrit, sprue, celiaki och andra tillstånd med vitamin B12-brist beroende på malabsorption. Försämrad B12-absorption efter partiell ventrikelresektion och blind-loop-syndrom samt vissa sällsynta former av graviditetsanemi. Understödjande vid aminosalyl- och annan läkemedelsterapi (t ex långtidsbehandling med magsyrahämmande medel) som kan medföra försämrad B12-absorption med sänkta B12-värden. Som flushdos vid Schillingtest (injektionsvätska).

Lärozoner

En lärozon på epgonline.org är en del av webbplatsen som är ägnad åt att ge detaljerad, självstyrd medicinsk utbildning om en sjukdom, ett tillstånd eller ett förfarande.

Kunskapscentrum för transplantation

Här finns information om bästa praxis i fast organtransplantation, samt experternas diskussioner kring relaterade aktuella ämnen.

Besök Kunskapscentrum för transplantation

Typ 2 diabetes

Visa senaste epidemiologiska data, patientperspektiv, riktlinjer från American Diabetes Association (ADA) och European Association for the Study of Diabetes (EASD), behandlingsalternativ med mera

Besök Typ 2 diabetes

Relaterat innehåll i den globala utgållvan

Beskrivning, presentation och dosering

Beskrivning
1 tablett innehåller: Cyanokobalamin 1 mg, mikrokristallin cellulosa, mannitol, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E 171), polyetylenglykol, hydroxipropylcellulosa, etylcellulosa, glycerol, sorbitanmonooleat, vanillin.
1 ml injektionsvätska innehåller: Hydroxokobalaminacetat motsvarande hydroxokobalamin 1 mg, natriumklorid 8,01 mg, natriumacetat 1 mg, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) 1 mg, saltsyra till pH 4,9, vatten för injektionsvätskor.
Presentation
Injektionsvätska 1 mg/ml Tabletter 1 mg
Dosering
Remissionsbehandling: 2 tabletter 2 gånger dagligen under 1 månad. I svåra akuta fall med fastställd eller misstänkt neuropati, då snabb påfyllning av B12-depåerna är nödvändig, kan BEHEPAN initialt ges som intensiv injektionsterapi (1 ampull intramuskulärt eller subkutant varje eller varannan dag under 1—2 veckor eller tills full remission inträtt), därefter peroral eller parenteral underhållsbehandling enligt nedan.
Underhållsbehandling: 1—2 tabletter dagligen, helst på fastande mage, eller 1 ampull subkutant eller intramuskulärt varje till var tredje månad.
Schillingtest: 1 ampull intramuskulärt som flushdos.

Försiktighetsåtgärder, biverkningar och kontraindikationer

Biverkningar


- Sällsynta (< 1/1000) - Allmänna: Anafylaxi, feber. Hud: Utslag av acnetyp, urticaria.
Kontraindikationer
Överkänslighet mot ingående ämnen.

Interaktioner

Tabletter: Upptaget av vitamin B12 från gastrointestinalkanalen kan reduceras av aminoglykosider, aminosalicylsyra, antiepileptika, biguanider, kloramfenikol, kolestyramin, kaliumsalter, metyldopa och magsyrahämmande medel (t ex omeprazol och cimetidin). Den kliniska relevansen av många av dessa interaktioner är troligen liten.
Injektionsvätska: Serumkoncentrationen av vitamin B12 kan minska vid samtidig användning av p-piller. Den kliniska relevansen av denna interaktion är oklar.

 

Mer information

Kategori Värde
Tillverkare Pharmacia Sverige AB