Skrivet av epgonline.org - Senast uppdaterat 07 June 2017

Senaste revideringen 17.08.2016

Genom att använda den här tjänsten samtycker du till att vara bunden av och följa, både våra användarvillkor och vår sekretesspolicy.

Användarvillkor

Denna tjänst är avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal.

Var noga med att läsa igenom användarvillkoren och vår sekretesspolicy. Om du inte samtycker till alla våra användarvillkor och vår sekretesspolicy, ska du inte använda tjänsten.

Ditt avtal är bindande oavsett om du fortsätter att använda tjänsten anonymt (oregistrerad eller inte inloggad) eller som identifierbar person, eller organisation (registrerad eller inloggad användare).

Tjänsten innehåller en sammanställning av innehåll från flera källor, bland annat - men inte begränsat till - oberoende förlag, myndigheter, professionella organisationer, nyhetsbyråer, våra egna och oberoende medicinska skribenter, samt andra användare av epgonline.org. Tjänsten innehåller också sponsrat innehåll, meddelanden och annat material, som placeras ut och betalas av annonsörer, sponsorer eller andra med underliggande kommersiell eller vetenskaplig agenda. Genom att använda tjänsten kan du exponeras för sådant innehåll, sådana meddelanden eller material och i sådana fall kommer ett tydligt uttalande visas i sidhuvudet eller sidfoten där det framgår att innehållet är sponsorfinansierat, placerat, eller på annat sätt kommersiellt finansierat - tillsammans med finansieringens källa och art.

Genom att besöka någon del av tjänsten bekräftar du att information om dig och din tillgång, inklusive beteendemönster och i vissa fall personuppgifter, kan delas inom vår organisation (dess dotterbolag, divisioner, närstående enheter och bolag) oberoende av vilken del du har tillgång till, eller dess leverantör.

På anonymiserad basis kan samma information - eller delar därav - också lagras, refereras och användas av tredje part, vars tjänster stödjer eller utgör en del av denna tjänst. Dessa inkluderar tredje parter såsom Google Analytics eller DoubleClick (en reklamtjänst som drivs av Google) och som används av oss för reklam till användare av denna tjänst.

I allmänhet är syftet att samla in sådan information som kan hjälpa oss att bättre mäta, analysera, förstå och tillgodose behoven hos våra användare med lämpligt innehåll.

Denna tjänst och tillhörande erbjudanden såsom andra webbplatser, nyhetsbrev, mobila applikationer, program, databaser, referensverktyg, vidare medicinskt utbildningsinnehåll (bidragsfinansierat), icke ackrediterat lärande (sponsrat innehåll), lärozoner (bidragsfinansierat och sponsrat innehåll), läkemedelsdatabaser och nyheter (kollektivt "tjänsterna") - om inte annat anges - ägs och tillhandahålls av EPG Health Media (Europe) Limited ("tjänsteleverantören").

Förutom EPG Health Media (Europe) Ltd tillhandahålls även vissa tjänsteelement under licens, eller genom annat avtal med närstående företag inom vår organisation ("ett företag i gruppen"). Dessa är dotterbolag, divisioner, närstående enheter och dotterbolag, inklusive men inte begränsat till EPG Health Media GmbH, EPG Health Technology, Digital Medical Communications Ltd och IMR International (Australien) Pty Limited. Om så är fallet, ska dessa användarvillkor och denna sekretesspolicy råda.

Om en komponent eller del av tjänsten tillhandahålls av ett företag i gruppen eller annan 3:e part, och om inte annat anges, ska dessa användarvillkor fortsätta att gälla, och i förekommande fall vara tillämpliga samtidigt med de hos tredje part, såsomGoogle DoubleClick eller Google Analytics.

1. Avsedd målgrupp - sjukvårdspersonal

Genom att besöka denna tjänst bekräftar du din status som läkare, sjuksköterska, klinisk specialist, eller på annat sätt kvalificerad sjukvårdspersonal.

Tjänsten är endast avsedd att användas av sjukvårdspersonal. Lekmän eller personer som inte har nationellt - eller internationellt - erkänd medicinsk kompetens bör granska informationen noggrant tillsammans med sin professionella vårdleverantör. Informationen är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning som erbjuds av läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

Genom tillgång till tjänsten bekräftar du att du förstår att innehållet i detta dokument görs tillgängligt för en internationell publik och att presentationen av tjänsten, eller dess innehåll på ett lokalt språk inte innebär någon garanti, eller på annat sätt säkerhet från tjänsteleverantören avseende riktigheten eller tillämpligheten av tjänsten för en viss region, ett visst land eller ett visst språk.

För landsspecifik information om receptbelaga läkemedel och vägledning, kontakta lokala hälsomyndigheter eller läkemedelsverk. Farmaceutisk produktlicensiering, godkännande, tillgänglighet och förskrivningsinformation, behandlingsriktlinjer och andra kliniska parametrar kan variera från ett land till ett annat.

2. Exakthet och användning av innehåll

Vi gör allt för att säkerställa riktigheten av det innehåll som presenteras genom våra tjänster. Men med tanke på risken för fel av författare, redaktörer eller utgivare av materialet häri, eller utgången av dess giltighet på grund av efterföljande yttre förändringar, garanterar varken tjänsteleverantören eller någon annan part som är involverad i utarbetandet av detta material att informationen häri är korrekt eller fullständig, och ansvarar inte för eventuella fel eller brister, eller för de resultat som uppnåtts genom användning av sådana.

Sjukvårdspersonal bör bekräfta riktigheten av informationen häri med hjälp av andra källor.

Sponsorer av tjänsterna kan inte på något sätt hållas ansvariga för eventuella skador (ekonomiska eller fysiska), dödsfall, eller annat, som resultat av användares tillgång till informationen häri.

Användaren uppmanas att alltid utforska information relaterad till receptbelagda läkemedel, eller behandling från mer än en erkänd källa och är ensam ansvarig för beslut som fattas om behandling av en patient.

Tjänsteleverantören och andra häri berörda parter lämnar inga garantier med avseende på någon behandling, handling, eller tillämpning av medicinering eller förberedelse av någon person efter den information som erbjuds, eller tillhandahålls inom eller genom den här tjänsten.

Tjänsteleverantören och eller någon annan part berörd häri ansvarar inte för några direkta, indirekta, följd-, speciella, avskräckande eller andra skador, som uppstår vid användning av denna tjänst.

3. Externa länkar/webbplatser och närstående bolag

Tjänsteleverantören, våra sponsorer, annonsörer och partners tar inget ansvar för innehåll, som hålls på externa webbplatser som länkar till eller från denna tjänst. Innehåll på sådan webbplats representerar inte på något sätt yttranden från tjänsteleverantören. Sådana länkar tillhandahålls endast som "föreslagna länkar", vars innehåll inte på något sätt garanteras vad gäller riktighet eller självständighet.

Omnämnandet av specifika företag eller vissa tillverkares produkter innebär inte att de har godkänts eller rekommenderas av tjänsteleverantören.

4. Service och drift

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst lägga till, ändra, eller ta bort något av innehållet och tjänsterna eller delar därav. Tillgång till tjänsten kan vara otillgänglig eller avslutas när som helst och detta påverkar någon friskrivning eller begränsning av ansvar.

Under inga omständigheter ska tjänsteleverantören, eller dess partners/underleverantörer vara ansvariga för direkta, indirekta, speciella eller följdskador, som orsakats av bristande prestanda, fel, utelämnanden, avbrott, radering av filer, defekter, förseningar i verksamhet eller överföring, kommunikationslinjefel, stöld, förstörelse, obehörig åtkomst till eller användning av tjänsten, eller av tjänsteleverantörens, eller dess underleverantörers underlåtenhet eller oförmåga att prestera på grund av någon orsak utanför deras kontroll.

5. Copyright

Alla rättigheter förbehålls. Informationen som publiceras i denna tjänst förblir författarens eller upphovsrättsinnehavarens egendom, vare sig det är en individ eller ett företag eller en annan organisation.

Informationen och dess format och struktur skyddas enligt Bernkonventionen för skydd av litteratur och konstnärliga verk, enligt andra internationella konventioner, samt enligt nationell lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter.

Utdrag av informationen från tjänsten kan granskas, reproduceras eller översättas för forskning eller privata studier, men inte för försäljning, eller för användning i samband med kommersiella syften. All användning av information från tjänsten bör åtföljas av en bekräftelse av tjänsteleverantören och ett tydligt erkännande till "EPG Health Media (Europe) Ltd (utgivare av epgonline.org)" som källa, med hänvisning till Uniform Resource Locator (URL) av den relevanta sidan i denna tjänst. Reproduktion eller översättning av väsentliga delar av denna tjänst eller någon annan användning än för utbildning eller andra icke-kommersiella syften kräver explicit, skriftligt tillstånd i förväg.

Det är strängt förbjudet att använda tjänstens, epgonline.org:s eller EPG Health Media (Europe) Ltd:s logotyper eller liknande grafik utan skriftligt tillstånd. När tillstånd har beviljats måste epgonline.org:s eller EPG Health Media (Europe) Ltd:s logotyp länkas till epgonline.org:s webbplats startsida (www.epgonline.org) respektive EPG Health Media (Europe) Ltd:s webbplats startsida (www.epghealthmedia Com). Ansökningar och förfrågningar bör göras via tjänsten ‘Kontakta oss’.

6. Användargenererat innehåll

Vissa områden av tjänsten tillåter registrerade användare att bidra med innehåll, antingen som blogginlägg, kommentarer om befintligt innehåll, eller på andra ospecificerade sätt.

Genom att använda webbplatsen godkänner du att du inte laddar upp eller överför meddelanden eller innehåll, som kränker eller bryter mot några rättigheter för någon part. Inlämning av innehåll till webbplatsen innebär en överenskommelse om att inlämningen är icke-konfidentiell för alla ändamål. Du samtycker till att endast publicera eller överföra media (inklusive men inte begränsat till bilder, grafik, video eller ljud) som du har tagit själv, eller som du har alla rättigheter att överföra och som inte kränker varumärken, upphovsrätt, integritet, eller andra rättigheter avseende någon annan person. Du samtycker till att inte överföra någon media som innehåller personligt identifierbar information av något slag, inklusive uppgifter om fall, som kan göra det möjligt att identifiera en patient. Att ladda upp media såsom bilder eller video av andra människor utan deras tillstånd är strängt förbjudet.

Genom att ladda upp media på webbplatsen garanterar du att du har tillstånd från alla personer, som förekommer i sådan media att göra detta inlägg och bevilja de rättigheter som beskrivs häri. Använd aldrig en bild eller video av (eller med) någon annan utan dennes uttryckliga tillstånd. Det är strängt förbjudet att ladda upp media av något slag, som innehåller uttryck för hat eller missbruk, kränkande bilder eller uppförande, obscenitet, pornografi, sexuellt innehåll eller material, som kan ge upphov till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt tillämplig lag eller bestämmelser, eller som på annat sätt kan strida mot användarvillkoren eller sekretesspolicyn.

Du samtycker till att inte ladda upp något material, som innehåller virus eller annan datakod, filer eller program designade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon programvara eller denna webbplats. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att granska all media före inlämnande till webbplatsen, och ta bort media utan någon specifik anledning, när som helst, utan förvarning, efter eget gottfinnande.

Du är ensam ansvarig för allt innehåll, som du skriver, konsekvenserna av ditt innehåll och din tillit till innehållet. Tjänsteleverantören och dess licensgivare, annonsörer, leverantörer, eller annan tredje part är inte ansvariga för konsekvenserna av någon kommunikation som du skapar på tjänsten.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten (men är inte skyldig) att:

  • Undersöka ett påstående om att en viss kommunikation inte överensstämmer med villkoren i detta avsnitt och efter eget gottfinnande besluta att ta bort eller begära att sådan kommunikation avlägsnas.
  • Ta bort kommunikation som är kränkande, olaglig eller störande, eller som på annat sätt inte överensstämmer med dessa användarvillkor.
  • Avsluta en användares tillgång till webbplatsen om användaren bryter mot något av dessa användarvillkor.
  • Övervaka, redigera eller röja all kommunikation på webbplatsen.
  • Redigera eller ta bort allt innehåll, som publiceras på webbplatsen, oavsett om sådant innehåll bryter mot dessa normer.

Tjänsteleverantören, dess kunder, leverantörer, licensgivare och annan tredje part involverad i webbplatsen har inget ansvar gentemot användare av webbplatsen, eller någon annan person eller enhet för resultat eller uteblivet resultat av ovannämnda aktiviteter. Innehåll som lämnas till tjänsteleverantören kan ses av tjänsteleverantörens redaktion och språkredigeras före eller efter att det har publicerats på webbplatsen. Men medan användarna måste lägga ut information, som är sann och korrekt enligt deras kännedom, så frånsäger sig tjänsteleverantören uttryckligen allt ansvar och godkännande och gör inga utfästelser om giltigheten av någon åsikt, några råd, någon information, eller något uttalande, som visas på webbplatsen genom tredje parter, inte heller är vi ansvariga för eventuella fel eller brister i innehållet, eller för hyperlänkar till webbplatser från tredje part, som är inbäddade i innehållet.

Efter kontroll av användarens första inlägg modereras inte användarkommentarer på webbplatsen. Tjänsteleverantören har ingen som helst skyldighet att övervaka något av innehållet på webbplatsen. Alla användare måste alltid uppträda med respekt och ärlighet. Du godkänner att vi har absolut rättighet att övervaka webbplatsens innehåll efter eget gottfinnande. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ändra, redigera, vägra att publicera eller ta bort innehåll, helt eller delvis, av ingen specifik anledning och att röja sådant material och omständigheterna kring deras överföring till tredje part för att uppfylla alla tillämpliga lagar, juridiska processer eller begäran, samt för att skydda vår verksamhet, våra kunder, sponsorer, användare och besökare. Tjänsteleverantören kommer efter eget gottfinnande ta bort alla inlägg som anses stötande eller skadliga. Detta kommer att ske utan förvarning. Alla användare som publicerar inlägg med olämpligt material på webbplatsen kan förbjudas från framtida inlägg efter tjänsteleverantörens eget gottfinnande. Innehåll placerat på webbplatsen är synligt för alla användare och när det en gång publicerats, kan användaren inte ändra eller radera sina inlägg, om det inte sker genom att kontakta ossmed en begäran om att göra det.

7. Klagomål och tvister

Om du upptäcker något innehåll på webbplatsen, som du anser bryter mot något av dessa användarvillkor, eller om du tror att en annan användare har brutit mot användarvillkoren, eller kränkt dina rättigheter, bör du meddela tjänsteleverantören omedelbart. I händelse av att tjänsteleverantören tar emot ett klagomål om webbplatsen, kommer tjänsteleverantören överväga klagomålet och vidta lämpliga åtgärder, vilket kan innefatta att ta bort det stötande innehållet och/eller vidta rättsliga åtgärder. Tjänsteleverantören är inte skyldig att meddela någon som påstås ha, eller som vi anser har, kränkt villkoren, om att vi har ändrat, tagit bort eller redigerat något material de har skrivit. All respons vi ger är efter eget gottfinnande.

8. Konton och lösenord

Du får inte överlåta, överföra, dela eller licensiera förmånerna med ditt medlemskap på webbplatsen med någon annan person. Om du är en registrerad användare av webbplatsen måste du hålla dina kontouppgifter och ditt lösenord hemliga och dina inloggningsuppgifter får endast användas av dig. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst inaktivera alla lösenord utan förvarning, oavsett om de valts av dig eller tilldelats av oss, om du i tjänsteleverantörens åsikt har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor eller om tjänsteleverantören bestämmer att det är nödvändigt för tjänsteleverantören att göra det av någon anledning. Om du vet eller misstänker att någon annan än du kan känna till, eller försöker upptäcka dina inloggningsuppgifter, måste du omedelbart meddela tjänsteleverantören därom.

9. Kontakt från EPG Health Media (Europe) Ltd

Genom att registrera dig som användare av tjänsten accepterar du att du ibland kan få marknads- och icke-marknadskorrespondens från oss.

Denna korrespondens kan också innehålla information eller meddelanden, som är sponsrade, skrivna eller betalade av tredje part/läkemedelsföretag/medicintekniska företag, eller andra med en kommersiell eller vetenskaplig agenda. Som sådana, kan dessa meddelanden innehålla sponsrat innehåll, eller reklam relaterat till läkemedelsprodukter, apparater, varumärken eller webbplatser. Om detta är fallet kommer meddelandet eller del därav att vara tydligt märkt som "sponsrat" eller "marknadsföring".

10. Hur vi använder dina personuppgifter (sammandrag)

Oavsett om du är en oregistrerad användare eller ansöker om att bli registrerad användare, förbehåller vi oss rätten att kräva bevis på din kompetens som sjukvårdspersonal. Dessutom är det så att om du har ansökt om att bli registrerad användare och vår verifieringsprocess visar att du inte är helt registrerad med något erkänt medicinskt tillsynsorgan, så kommer din begäran om att bli registrerad användare att nekas. I händelse av att din registrering med ett relevant medicinskt tillsynsorgan för sjukvårdspersonal har återkallats, kommer dina rättigheter till fortsatt tillgång till och användning av webbplatsen som registrerad användare att upphöra. Även om vi vidtar åtgärder för att autentisera sjukvårdspersonals kvalifikationer, kan vi inte garantera att varje registrerad användare på webbplatsen verkligen är kvalificerad eller registrerad utövande läkare eller sjukvårdspersonal.

Genom att registrera dig som användare av tjänsten samtycker du till att dina personuppgifter kan användas av tjänsteleverantören (EPG Health Media (Europe) Ltd (utgivare av epgonline.org), dess dotterbolag, partners eller närstående företag för återkommande kontakt (där du har samtyckt under registrering) eller när det gäller marknadsundersökningar.

Besök vår sekretesspolicy för mer information om hur vi använder/lagrar dina personuppgifter.

11. Ändring av dessa användarvillkor

Tjänsteleverantören kan komma att uppdatera eller ändra villkor och meddelanden för den tjänst som tillhandahålls från tid till annan. EPG Health Media (Europe) Ltd förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar och du är ansvarig för att regelbundet granska dessa villkor och meddelanden. Fortsatt tillgång till eller användning av tjänster, som tillhandahålls av EPG Health Media (Europe) Ltd efter sådana ändringar ska utgöra ditt samtycke till dessa ändringar. Om inte annat uttryckligen anges, ska alla nya funktioner som ändrar eller förbättrar tjänsten omfattas av villkoren, enligt ändringar från tid till annan.

Din användning av denna tjänst och data/information häri innebär att du accepterar dessa användarvillkor.