Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 24 May 2018

Indikasjon(er)

Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC):
Tarceva er indisert for førstelinjebehandling hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk -ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC) med EGFR aktiverende mutasjoner.
Tarceva er også indisert som vedlikeholdsbehandling hos pasienter med lokalavansert eller metastatisk NSCLC med EGFR aktiverende mutasjoner og stabil sykdom etter førstelinje kjemoterapi.

Tarceva er også indisert for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk NSCLC etter minst et tidligere mislykket kjemoterapiregime.

Når Tarceva forskrives, bør det tas hensyn til faktorer forbundet med forlenget overlevelse.

Det er ikke dokumentert overlevelsesgevinster eller andre klinisk relevante effekter av behandlingen hos pasienter med epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR)-negative tumorer målt ved immunhistokjemi (IHC).

Kreft i bukspyttkjertelen:
Tarceva i kombinasjon med gemcitabine er indisert for behandling av pasienter med metastatisk kreft i bukspyttkjertelen.

Når Tarceva skal forskrives, bør faktorer som forbindes med forlenget overlevelse tas med i vurderingen.

Det er ikke vist økt overlevelse for pasienter med lokalavansert sykdom.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000618
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 19-09-2005
Type POM
Eier av markedsføringsautorisasjon Roche Registration Limited