Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 31 August 2018

Indikasjon(er)

IMBRUVICA som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær mantelcellelymfom (MCL).

IMBRUVICA som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

IMBRUVICA som monoterapi eller i kombinasjon med bendamustin og rituksimab (BR) er indisert til behandling av voksne pasienter med KLL som har fått minst én tidligere behandling.

IMBRUVICA som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med Waldenströms makroglobulinemi (WM) som har fått minst én tidligere behandling, eller som førstelinjebehandling hos pasienter som ikke er egnet for kjemoimmunterapi.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Reversering av orale antikoagulantia

Reversering av orale antikoagulantia

Se informasjon om blødningsrisikoer og behandlingstilnærminger til reversering av orale antikoagulantia

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/003791
Orphan (smal) betegnelse ja
Dato for første godkjennelse 21-10-2014
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Janssen-Cilag International NV
Advarsler Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirknin