Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 15 May 2018

Indikasjon(er)

Brystkreft
DOCETAXEL KABI i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid er indisert ved adjuvant behandling av pasienter med:
- operabel lymfeknutepositiv brystkreft
- operabel lymfeknutenegativ brystkreft

For pasienter med operabel lymfeknutenegativ brystkreft bør adjuvant-behandlingen begrenses til pasienter berettiget til kjemoterapi i henhold til internasjonale etablerte kriterier for primærbehandling av tidlig brystkreft.

DOCETAXEL KABI i kombinasjon med doksorubicin er indisert for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft, som ikke tidligere har fått kjemoterapi for denne tilstanden.

DOCETAXEL KABI gitt som monoterapi er indisert for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft når kjemoterapi har sviktet. Tidligere kjemoterapi bør ha innbefattet antracykliner eller alkyleringsmidler.

DOCETAXEL KABI i kombinasjon med trastuzumab er indisert for behandling av pasienter med metastaserende brystkreft, der tumorcellene viser økt forekomst av HER2-reseptorer. Tidligere kjemoterapi for metastatisk sykdom skal ikke være gitt.

DOCETAXEL KABI i kombinasjon med kapecitabin er indisert for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende brystkreft når cytotoksisk kjemoterapi har sviktet. Tidligere kjemoterapi bør ha innbefattet antracykliner.

Ikke-småcellet lungekreft
DOCETAXEL KABI er indisert for behandling av pasienter med lokalavansert eller metastaserende ikke-småcellet lungekreft når behandling med tidligere kjemoterapi har sviktet.

DOCETAXEL KABI i kombinasjon med cisplatin er indisert for behandling av pasienter med ikkeoperabel, lokalavansert eller metastaserende ikke-småcellet lungekreft hos pasienter som tidligere ikke har fått kjemoterapi for denne tilstanden.

Prostatakreft
DOCETAXEL KABI i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av pasienter med hormonrefraktær metastaserende prostatakreft.

Adenokarsinom i ventrikkel
DOCETAXEL KABI i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil er indisert for behandling av pasienter med metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, inkludert adenokarsinom i den gastroøsofageale overgang. Pasientene skal ikke tidligere ha fått kjemoterapi for metastatisk sykdom.

Kreft i hode og hals
DOCETAXEL KABI i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil er indisert for induksjonsbehandling av pasienter med lokalt avansert plateepitelkarsinom i hode og hals.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/002325
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 22-05-2012
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Fresenius Kabi Oncology Plc