Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 04 April 2018

Indikasjon(er)

Cyramza i kombinasjon med paklitaksel er indisert til behandling av voksne pasienter med avansert ventrikkelkreft eller adenokarsinom i gastroøsofageal overgang, med sykdomsprogresjon etter tidligere platina- og fluoropyrimidinkjemoterapi.

Cyramza som monoterapi er indisert til behandling av voksne pasienter med avansert ventrikkelkreft eller adenokarsinom i gastroøsofageal overgang, med sykdomsprogresjon etter tidligere platina- eller fluoropyrimidinkjemoterapi, der kombinasjon med paklitaksel ikke er egnet.

Cyramza i kombinasjon med FOLFIRI (irinotekan, folinsyre og 5-fluorouracil) er indisert til behandling av voksne pasienter med metastatisk kolorektalkreft (mCRC) med sykdomsprogresjon under eller etter tidligere behandling med bevacizumab, oksaliplatin og et fluoropyrimidin.

Cyramza i kombinasjon med docetaksel er indisert til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med sykdomsprogresjon etter platinabasert kjemoterapi.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

KLL

KLL

Oppdater din kunnskap om kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med informasjon om patofysiologi, diagnostisering, behandlingsalternativer og mer

+ 1 more

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/002829
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 19-12-2014
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Eli Lilly Nederland B.V.
Advarsler Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirknin