Data fra EMA (European Medicines Agency) - Kuratert av EPG Health - Sist oppdatert 06 September 2018

Indikasjon(er)

Atripla er et kombinasjonspreparat med fast dose efavirenz, emtricitabin og tenofuvirdisoproksilfumarat. Det er indisert til behandling av infeksjoner forårsaket av humant immunsviktvirus-1 (HIV-1) hos voksne 18 år eller eldre med virologisk suppresjon av HIV-1 RNA-nivåer på <50 kopier/ml ved nåværende antiviral kombinasjonsbehandling i mer enn tre måneder. Pasientene må ikke ha erfart virologisk svikt ved tidligere antiretroviral behandling og de må ikke ha utviklet virusstammer med mutasjoner som viser signifikant resistens overfor noen av de tre komponentene i Atripla.

Fordelene med Atripla er hovedsakelig vist ved 48 ukers data fra en klinisk studie hvor pasienter med stabil virologisk suppresjon ved antiviral kombinasjonsbehandling byttet til Atripla. Det foreligger foreløpig ikke data fra kliniske studier med Atripla hos behandlingsnaive pasienter eller hos pasienter som er kraftig behandlet tidligere.

Det finnes ikke data som støtter kombinasjonen av Atripla og andre antiretrovirale midler.

Full forskrivningsinformasjon

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

EADV 2018 Highlights

EADV 2018 Highlights

EADV Congress 2018: Bringing you the latest news and insights from 27th EADV Congress, 12-16 September 2018 Paris, France.

Kunnskapssenter om væskebehandling

Kunnskapssenter om væskebehandling

Er du oppdatert på de nyeste bevisene på effektive prosedyrer for væskebehandling?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Last inn mer

Relatert innhold

Mer informasjon

Kategori Verdi
Byråproduktnummer EMEA/H/C/000797
Orphan (smal) betegnelse Nei
Dato for første godkjennelse 13-12-2007
Type Legemiddel underlagt begrenset forskrivning
Eier av markedsføringsautorisasjon Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Ltd.