Data fra N/A - Kuratert av Marshall Pearce - Sist oppdatert 14 July 2016

Indikasjon(er)

Tilleggsbehandling til adekvat kostregulering og fysisk aktivitet ved stabil diabetes mellitus med overvekt og uten ketosetendens.

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

ALP Lab Assessment

ALP Lab Assessment

Discover and overview of hypophosphatasia and details required to facilitate the timely and accurate detection of low alkaline phosphatase.

Kunnskapssenter for akutt og avansert hjertesvikt

Kunnskapssenter for akutt og avansert hjertesvikt

Hva er de beste behandlingsmetodene for akutt hjertesvikt? Kan du definere avansert hjertesvikt? Lær mer her …

+ 3 more

Airway Disease

Airway Disease

The Airway Disease Learning Zone is an area where you can access the information about VisionAir and see video presentations from the forum. The Inhalation Technology page features a video presentation from the live broadcast presented by key faculty.

Last inn mer

Beslektet innhold i den globale utgaven

Beskrivelse, presentasjon og dosering

Beskrivelse
Peroralt antidiabetikum av biguanid type, som kan anvendes alene eller i kombinasjon med andre diabetespreparater (f.eks. sulfonylureider), dersom disse ikke har god nok effekt alene.
Presentasjon
TABLETTER 500 mg og 850 mg: Hver tablett inneh.: Metformin. hydrochlorid. 500 mg, resp. 850 mg, const. q.s.
Dosering
Tas sammen med mat for å redusere ev. gastrointestinale plager. Individuell dosering. Doseringsområde: 500-1000 mg 2-3 ganger daglig. En begynner med 500-1000 mg og øker gradvis med noen dagers mellomrom inntil en oppnår tilfredsstillende regulering i løpet av 1-2 uker. Oppstår bivirkninger må dosen igjen reduseres eller midlet seponeres.Antidiabetikum.Overgang i placenta: Metformin passerer placenta og kan gi opphav til neonatal hypoglykemi. Metformin skal derfor ikke brukes under graviditet, men erstattes av insulin. Overgang i morsmelk: Det er ukjent om metformin går over i morsmelk og preparatet skal derfor ikke brukes under amming.

Forholdsregler, negative reaksjoner og kontraindikasjoner

Spesielle forholdsregler
Behandling med metformin bør avbrytes 2-3 dager før en intravenøs urografi eller angiografi. Før behandlingen påbegynnes igjen bør nyrefunksjonen kontrolleres. Bør ikke gis sammen med kortikosteroidbehandling (mulighet for at steroidenes hyperglykemiske effekt motvirker metformins blodglukosesenkende effekt). Forsiktighet bør utvises ved alvorlige stress-situasjoner (svære infeksjoner, større kirurgiske inngrep, større skader). Ved disse tilstander kan risiko for laktatakkumulasjon foreligge. Overgang til insulin kan i slike tilfeller være nødvendig.
Bivirkninger eller utilsiktede virkninger
Dødelige forgiftninger er sett hos voksne etter inntak av 25 g (nedsatt nyrefunksjon muligens medvirkende årsak) og 75 g. Behandling av hypoglykemi og melkesyreacidose. Beredskap for hemodialyse. Overvåkning i flere døgn nødvendig.
Kontraindikasjoner
Juvenil og ustabil diabetes. Diabetes mellitus med acidose- og ketosetendens, prekoma og coma diabeticum. Graviditet, nyreinsuffisiens, leverskade, alkoholmisbruk, alvorlig hjerte-, kar- eller lungesykdom, dårlig allmenntilstand, alderdomssvakhet.

Interaksjoner

Samtidig behandling med cimetidin kan føre til redusert utskillelse av metformin, og i slike tilfeller bør dosereduksjon av metformin vurderes. Interaksjon mellom metformin og antikoagulantia kan forekomme, og dosereduksjon av antikoagulantia bør overveies. Ved kombinasjon med et sulfonylureapreparat må en være oppmerksom på muligheten for utvikling av hypoglykemi.

 

Mer informasjon

Kategori Verdi
Produsent Gea