Data fra N/A - Kuratert av Toby Galbraith - Sist oppdatert 14 July 2016

Indikasjon(er)

Moderate smerter.

Kunnskapssoner

En kunnskapssone (KS) på epgonline.org er et område på siden som tilbyr detaljert selvstyrt medisinsk undervisning om en sykdom, tilstand eller prosedyre.

Hyperammonemi

Hyperammonemi kan føre til alvorlig nevrologisk skade eller død. Kan du kjenne igjen tegnene og symptomene?

Besøk Hyperammonemi

Kunnskapssenter om transplantasjon

Se informasjon om best praksis ved solid organtransplantasjon, i tillegg til ekspertdrøftinger om relaterte aktuelle emner.

Besøk Kunnskapssenter om transplantasjon

Beslektet innhold i den globale utgaven

Beskrivelse, presentasjon og dosering

Beskrivelse
Tramadol er et sentralt virkende analgetikum. Respirasjonsdempende virkninger er svært små ved terapeutiske doser.
Presentasjon
KAPSLER 50 mg: Hver kapsel inneh.: Tramadol. hydrochlorid. 50 mg, const. q.s. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Dosering
Dosen bør justeres i forhold til graden av smerter og følsomheten hos den enkelte pasient. Voksne og barn over 14 år: 50 mg (1 kapsel) 3 ganger daglig. Kan ved behov økes til 100 mg (2 kapsler) 4 ganger daglig. Ved akutt smerte anbefales en initial dose på 100 mg (2 kapsler). Kapslene svelges hele. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ved levercirrhose eller svært nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <= 5 ml/minutt) kan elimineringen av tramadol og dens mest aktive metabolitt forlenges, og intervallet mellom dosene bør økes til det doble.Analgetikum.Overgang i placenta: Klinisk erfaring fra gravide er begrenset. Morfinlignende analgetika kan forårsake neonatal respirasjonsdepresjon. Preparatet bør unngås de siste timene før forventet forløsning. Overgang i morsmelk: Små doser av tramadol og dens metabolitter utskilles i morsmelk. Preparatet kan benyttes under amming ved bruk av moderate doser over begrenset tid.

Forholdsregler, negative reaksjoner og kontraindikasjoner

Bivirkninger eller utilsiktede virkninger
Symptomer: Miose, brekninger, kardiovaskulær kollaps, sedasjon og koma, krampetilstander og respirasjonsdepresjon. Behandling: Nalokson kan anvendes til bedring av respirasjonsdepresjonen. Krampetilstander kan kontrolleres med diazepam. Tramadol elimineres kun i liten grad fra serum ved hemodialyse eller hemofiltrasjon.
Kontraindikasjoner
Akutt forgiftning og/eller overdosering med alkohol, hypnotika, analgetika eller andre stoffer med virkning på CNS. Hypersensitivitet for tramadol. Tramadol skal ikke gis til pasienter som får MAO-hemmere, eller tidligere enn 2 uker etter seponering.

Interaksjoner

Tramadol skal ikke kombineres med MAO-hemmere. Fordi kombinasjonen av tramadol og karbamazepin kan redusere både den smertestillende effekten og virketiden av tramadol, kan dosejustering av tramadol være nødvendig. Tramadol kan forårsake døsighet. Denne effekten kan potenseres av alkohol, søvnmidler, analgetika eller andre sentralt virkende legemidler. Tramadol bør ikke kombineres med preparater som har en blandet agonist/antagonistprofil (f.eks. buprenorfin, pentazocin), da tramadols smertestillende effekt i slike tilfeller teoretisk sett kan reduseres. Ved samtidig administrering av selektive serotoninreopptakshemmere, tricykliske antidepressiva, psykofarmaka og andre krampeterskelnedsettende midler, kan tramadol indusere og øke risikoen for kramper. Legemidler som inhiberer enzymet CYP 3A4, som ketokonazol og erytromycin, kan inhibere metabolismen av tramadol og ev. også av M1. Den kliniske effekten av en slik interaksjon er ikke studert.

 

Mer informasjon

Kategori Verdi
Produsent Grünenthal