Data fra Some Pharmaceutical Company - Kuratert av Toby Galbraith - Sist oppdatert 25 August 2009

Indikasjon(er)

Spastisitet i skjelettmuskulaturen som skyldes sykdommer eller skader i medulla spinalis, f.eks. multippel sklerose og traumatisk myelopati. Cerebral spastisitet.

Beskrivelse, presentasjon og dosering

Beskrivelse
Baklofen er kjemisk i slektskap med gamma-aminosmørsyre (GABA), en inhibitorisk transmittor i sentralnervesystemet. Antinociseptiv effekt.
Presentasjon
TABLETTER 10 mg og 25 mg: Hver tablett inneh.: Baclofen. 10 mg, resp. 25 mg, lactos. 40 mg, resp. 60 mg, const. q.s. Med delestrek.
Dosering

For å unngå bivirkninger må dosering tilpasses individuelt. For å unngå gastrointestinale bivirkninger, bør tablettene tas til måltid eller sammen med melk. En initial dose på 5 mg × 3 er vanlig. Dosen kan deretter økes i løpet av 3 dagers intervall med 5 mg × 3 inntil en når den optimale dose. Den sistnevnte varierer mellom 30 og 75 mg pr. dag. I enkelte tilfeller anbefales initialt 5 mg daglig og deretter langsommere økning av dosen.

Bare til hospitaliserte pasienter kan det i spesielle tilfeller være tilrådelig å ordinere mer enn 100 mg pr. dag. Cerebral spastisitet: 5-15 mg daglig initialt. Langsom doseøkning avhengig av toleranse og klinisk effekt, forslagsvis 5 mg ikke oftere enn hver 3. dag.

Spasmolytikum.Overgang i placenta: Teratologiske studier har vist at baklofen kan gi økt insidens av omphaloceles hos rotter i høyeste dose. Bør bare forskrives ved strenge indikasjoner til gravide, særlig i 1. trimester. Overgang i morsmelk: Passerer over i morsmelk, men i så små mengder at dette ikke synes å påvirke barnet.

Forholdsregler, negative reaksjoner og kontraindikasjoner

Kontraindikasjoner
Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Interaksjoner

Ved samtidig administrering av antihypertensiva må pasientens blodtrykksnivå registreres omhyggelig. Økt sedasjon ved samtidig inntak av alkohol eller CNS-depressiva. Tricykliske antidepressiva kan potensere effekten av baklofen og føre til uttalt muskelsvakhet. Mental konfusjon, hallusinasjoner, hodepine, kvalme og agitasjon er rapportert etter samtidig inntak av levodopa, karbidopa og baklofen.

Mer informasjon

Kategori Verdi
Produsent NM Pharma