Geschreven door epgonline.org - Laatst bijgewerkt op 07 June 2017

Laatste wijziging 17-08-2016

Door gebruik te maken van deze dienst, gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid en verplicht u zich ertoe deze na te leven.

Gebruiksvoorwaarden

Deze dienst is bedoeld voor artsen en andere zorgprofessionals.

Bekijk onze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid zorgvuldig. Als u niet akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, kunt u geen gebruik maken, van deze dienst.

Uw akkoord is bindend ongeacht of u anoniem (niet-geregistreerd of zonder zich aan te melden) gebruik maakt van de dienst of als identificeerbare persoon of organisatie (geregistreerde of aangemelde gebruiker).

Deze dienst bestaat uit een samenvoeging van inhoud uit meerdere bronnen waaronder, maar niet beperkt tot onafhankelijke uitgeverijen, overheidsinstanties, beroepsverenigingen, persbureaus, onze eigen en onafhankelijke medische schrijvers en andere gebruikers van epgonline.org. Ook bevat de dienst gesponsorde inhoud, berichten en ander materiaal die geplaatst en betaald worden door adverteerders, sponsors en anderen met onderliggende commerciële of wetenschappelijke belangen. Wanneer u gebruikmaakt van deze dienst, kunt u deze inhoud, berichten of materiaal te zien krijgen. In dat geval wordt er een duidelijke verwijzing weergegeven in de kop- of voettekst met een verklaring dat de inhoud wordt gesponsord, gefinancierd, geplaatst of anderszins commercieel wordt gefinancierd, samen met de bron en de aard van de financiering.

Door een willekeurig deel van de dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de informatie met betrekking tot u en uw toegang, inclusief gedragspatronen en soms persoonlijk identificeerbare informatie, kan worden gedeeld binnen onze organisatie (haar dochterondernemingen, afdelingen, gerelateerde entiteiten en gelieerde maatschappijen), ongeacht het onderdeel van de dienst dat u heeft gebruikt of wie dit aanbiedt.

Deze informatie, of een deel ervan, kan in geanonimiseerde vorm worden opgeslagen, ingezien en gebruikt door derden van wie de dienstverlening deze dienst ondersteunt of van wie de dienstverlening onderdeel uitmaakt van deze dienst. Dit kunnen derden zijn als Google Analytics of DoubleClick (een advertentiedienst van Google) en die door ons worden gebruikt om reclame te maken voor gebruikers van deze service.

Over het algemeen wordt deze informatie verzameld om ons te helpen de behoeften van onze gebruikers beter te kunnen meten, analyseren en begrijpen en om passende inhoud te kunnen bieden.

Deze dienst en bijbehorende aanbiedingen als andere websites, nieuwsbrieven, mobiele toepassingen, softwaretoepassingen, databases, referentiehulpmiddelen, inhoud voor permanente medische educatie (gesubsidieerd), niet-geaccrediteerd leren (gesponsorde inhoud), leeromgevingen (gesubsidieerde en gesponsorde inhoud), geneesmiddelendatabases en nieuws (gezamenlijk ‘de diensten’), zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van en verstrekt door EPG Health Media (Europe) Limited (‘de dienstverlener’).

Naast EPG Health Media (Europe) Ltd worden enkele dienstonderdelen ook onder licentie of door middel van een andere overeenkomst geleverd door gerelateerde bedrijven binnen onze organisatie (een ‘groepsmaatschappij’). Dit zijn dochterondernemingen, divisies, gerelateerde entiteiten en gelieerde maatschappijen, inclusief maar niet beperkt tot EPG Health Media GmbH, EPG Health Technology, Digital Medical Communications Ltd en IMR International (Australia) Pty Limited. In dergelijke gevallen prevaleren deze gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid.

Indien een onderdeel of element van de dienst door een groepsmaatschappij of een andere derde wordt geleverd, en tenzij anders vermeld, blijven deze gebruiksvoorwaarden prevaleren en zijn ze, waar van toepassing, gelijktijdig van toepassing met die van een derde zoals Google DoubleClick of Google Analytics..

1. Beoogd publiek: zorgprofessionals

Door de dienst te gebruiken, bevestigt u uw status als arts, dokter, verpleegkundige, klinisch specialist of anderszins gekwalificeerd zorgprofessional.

Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor gebruik door zorgprofessionals. Leken of personen zonder een nationaal of internationaal erkende medische kwalificatie dienen de informatie zorgvuldig samen met hun professionele zorgverlener te bekijken. De informatie dient niet ter vervanging van medisch advies van artsen, dokters of anderszins gekwalificeerde zorgprofessionals.

Bovendien bevestigt u door de dienst te gebruiken dat u begrijpt dat de inhoud van deze dienst beschikbaar is gemaakt voor een internationaal publiek en dat de presentatie van de dienst of de inhoud ervan in een lokale taal geen waarborg of andere garantie van de dienstverlener inhoudt met betrekking tot de juistheid of toepasbaarheid van de dienst voor een bepaalde regio, bepaald land of bepaalde taal.

Raadpleeg voor landspecifieke informatie over geneesmiddelen op voorschrift en richtlijnen de lokale gezondheidsinstanties of geneesmiddelenagentschappen. Farmaceutische productvergunningen, goedkeuring, beschikbaarheid en voorschriftinformatie, behandelingsrichtlijnen en andere klinische parameters kunnen per land verschillen.

2. Juistheid en het gebruik van de inhoud

Wij stellen alles in het werk om de juistheid van de inhoud van de diensten te waarborgen. Met het oog op fouten door auteurs, redacteurs of uitgeverijen van het hierin opgenomen materiaal, of het verstrijken van de geldigheidsduur als gevolg van latere externe wijzigingen, kan noch de dienstverlener, noch enige andere bij de voorbereiding van dit materiaal betrokken partij enige garantie geven dat de informatie juist of volledig is en zijn zij zodoende niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor de resultaten die worden behaald door het gebruik van de informatie.

Zorgprofessionals moeten de juistheid van de hierin opgenomen informatie met behulp van andere bronnen bevestigen.

Sponsors van deze diensten zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, letsel (financieel of fysiek), overlijden of andere gevolgen als gevolg van het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

Gebruikers worden gewaarschuwd om te allen tijde informatie met betrekking tot geneesmiddelen op voorschrift of behandelingen aan de hand van meerdere erkende bronnen te onderzoeken en zijn volledig verantwoordelijk voor iedere beslissing met betrekking tot de behandeling van een patiënt.

De dienstverlener en andere bij de dienst betrokken partijen geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot behandelingen, acties of toepassingen van geneesmiddelen of voorbereiding door enige persoon naar aanleiding van de informatie die als onderdeel van of door middel van deze dienst wordt aangeboden.

De dienstverlener en andere bij de dienst betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade, speciale, punitieve of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze dienst.

3. Externe links/websites en gelieerde maatschappijen

De dienstverlener, onze sponsors, adverteerders en partners aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud op externe websites die naar deze dienst verwijzen of waarnaar op deze dienst wordt verwezen. De inhoud van dergelijke websites vertegenwoordigt op geen enkele wijze de mening van de dienstverlener. Dergelijke links worden uitsluitend als ‘voorgestelde links’ geleverd, zonder dat de juistheid of onafhankelijkheid van de inhoud ervan op welke manier dan ook wordt gegarandeerd.

Vermelding van bepaalde bedrijven of producten van bepaalde fabrikanten betekent niet dat deze door de dienstverlener worden onderschreven of aanbevolen.

4. Dienst en werking

De dienstverlener behoudt zich het recht voor de inhoud en dienstverlening of delen ervan te allen tijden te mogen aanvullen, aanpassen of verwijderen. Toegang tot de dienst kan op ieder moment niet beschikbaar zijn of beëindigd worden zonder dat dit invloed heeft op de vrijwaringsclausule of beperking van de aansprakelijkheid.

In geen geval zijn de dienstverlener of zijn partners/onderaannemers verantwoordelijk voor directe, indirecte of speciale schade of gevolgschade veroorzaakt door tekortkoming, fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderen van bestanden, gebreken, vertragingen in activiteiten of overdracht, communicatielijnstoringen, diefstal, vernieling, ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de dienst, of voor enig falen of onvermogen om te presteren door de dienstverlener of zijn onderaannemers als gevolg van welke oorzaak dan ook buiten hun macht.

5. Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. De informatie die binnen deze dienst wordt gepubliceerd, blijft eigendom van de auteur of auteursrechthebbende, ongeacht of dit een individu of bedrijf of andere organisatie is.

De informatie en de vorm en structuur worden beschermd in het kader van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, andere internationale conventies en nationale wetgeving inzake auteursrechten en aanverwante rechten.

Uittreksels van de informatie van de dienst mogen worden beoordeeld, vermenigvuldigd of vertaald voor onderzoek of privéstudie, maar niet voor verkoop of voor gebruik in combinatie met commerciële doeleinden. Elk gebruik van de informatie van de dienst moet vergezeld gaan van een erkenning van de dienstverlener en een duidelijke toeschrijving aan “EPG Health Media (Europe) Ltd (publisher of epgonline.org)” als de bron, met vermelding van de uniform resource locator (URL) van de betreffende pagina binnen de dienst. Voor reproductie of vertaling van aanzienlijke delen van deze dienst of ieder ander gebruik dan voor educatieve doeleinden of andere niet-commerciële doeleinden moet schriftelijk expliciete, voorafgaande toestemming worden gevraagd.

Het is ten strengste verboden logo's of gerelateerde afbeeldingen van de dienst, epgonline.org of EPG Health Media (Europe) Ltd zonder schriftelijke toestemming te gebruiken. Indien toestemming is verleend, moet het logo van epgonline.org of EPG Health Media (Europe) Ltd worden voorzien van een hyperlink naar respectievelijk de homepage van epgonline.org (www.epgonline.org) of de homepage van de website van EPG Health Media (Europe) Ltd (www.epghealthmedia.com). Aanvragen en verzoeken om informatie moeten via de functie ‘Neem contact met ons op’ worden toegestuurd.

6. Door gebruikers gegenereerde inhoud

Op sommige gedeelten van de dienst kunnen gebruikers een bijdrage leveren aan de inhoud, ofwel als blogberichten, commentaar op bestaande inhoud, of op niet nader bepaalde wijzen.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord geen communicatie of inhoud te uploaden of over te dragen die een inbreuk vormt op de rechten van andere partijen. Voor ingediende inhoud op de website geldt dat de ingediende inhoud niet vertrouwelijk en voor alle doeleinden is. U stemt ermee in alleen media (inclusief, maar niet beperkt tot foto's, afbeeldingen, video's of geluidsbestanden) te plaatsen of te uploaden die u zelf hebt gemaakt of die u mag verzenden en waarvoor u een licentie mag verlenen, zonder het handelsmerk, de auteursrechten, privacy of andere rechten van andere personen te schaden. U stemt ermee in geen media in te dienen met persoonlijk identificeerbare gegevens van welke aard dan ook, inclusief casusmateriaal waarmee een patiënt kan worden geïdentificeerd. Het is ten strengste verboden media als afbeeldingen of video's van anderen te uploaden zonder hun toestemming.

Door media op de website te uploaden, garandeert u dat u toestemming hebt van alle personen die in deze media voorkomen om deze bijdrage te leveren en verleent u de hierin beschreven rechten. Plaats nooit een foto of video van (of met) iemand anders tenzij u hun explicite toestemming hebt. Het is ten strengste verboden media van welke aard dan ook te uploaden met uitingen van haat of misbruik, aanstootgevende afbeeldingen of aanstootgevend gedrag, obsceniteit, pornografie, seksueel expliciete inhoud of enig ander materiaal dat tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden in het kader van toepasselijke wetgeving of regelgeving die op enige manier in strijd zou kunnen zijn met de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid.

U stemt ermee in geen materiaal te uploaden met softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's die tot doel hebben de functionaliteit van computersoftware of deze website te onderbreken, te beperken of te vernietigen. De dienstverlener behoudt zich het recht voor alle media te bekijken voorafgaand aan plaatsing op de website en alle media te allen tijde om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te verwijderen.

U bent als enige verantwoordelijk voor de door u tot stand gebrachte inhoud, de gevolgen van uw inhoud en het vertrouwen op deze inhoud. De dienstverlener en zijn licentiegevers, adverteerders, leveranciers en andere derden zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van enige communicatie die u op deze dienst creëert.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om:

  • beweringen dat een of meerdere mededelingen niet voldoen aan de voorwaarden in dit gedeelte te onderzoeken en naar eigen goeddunken te besluiten de mededeling(en) te verwijderen of een verzoek daartoe in te dienen.
  • beledigende, onwettige of storende mededelingen of die op andere wijze niet aan deze gebruiksvoorwaarden voldoen, te verwijderen.
  • na schending van deze gebruikersvoorwaarden een gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen.
  • alle mededelingen op deze site te controleren, te bewerken of openbaar te maken.
  • alle inhoud die op deze website geplaatst wordt, te bewerken of te verwijderen, ongeacht of deze inhoud in strijd is met deze normen.

De dienstverlener, zijn klanten, leveranciers, licentiehouders en iedere andere derde die betrokken zijn bij deze website, hebben geen aansprakelijkheid jegens gebruikers van de website of jegens iedere andere persoon of entiteit met betrekking tot het uitvoeren of niet uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten. Inhoud die bij de dienstverlener wordt ingediend, mag vóór of na publicatie op de website door het redactieteam van de dienstverlener worden bekeken en taalkundig worden bewerkt. Hoewel gebruikers informatie moeten plaatsen die naar hun weten waar en correct is, wijst de dienstverlener uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en goedkeuring ervoor af en geeft geen verklaring met betrekking tot de geldigheid van een mening, advies, informatie of verklaring die door derden op de website wordt gegeven of weergegeven, noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de inhoud, of voor hyperlinks naar websites van derden in de inhoud.

Na controle van de eerste bijdrage van een gebruiker wordt commentaar van de gebruiker op de website niet meer beheerd. De dienstverlener is op geen enkele manier verplicht de inhoud op de website te beheren. Gebruikers dienen zich te allen tijde eerlijk en met respect te gedragen. U erkent en gaat akkoord met ons absolute recht om de inhoud van de website naar eigen goeddunken te beheren. Daarnaast behouden we ons het recht voor inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook te wijzigen, bewerken, weigeren, plaatsen of verwijderen en om deze materialen en de omstandigheden van de overdracht ervan aan derden openbaar te maken ter naleving van wet- en regelgeving, wettelijke procedures of op verzoek van de overheid om ons bedrijf, onze klanten, sponsors, gebruikers en bezoekers te beschermen. De dienstverlener verwijdert naar eigen goeddunken ieder bericht dat als aanstootgevend of kwaadwillig wordt beschouwd. Dit geschiedt zonder waarschuwing. Gebruikers die ongepast materiaal op de website plaatsen, kunnen naar eigen goeddunken van de dienstverlener worden verhinderd in de toekomst berichten te plaatsen. Op de website geplaatste inhoud is voor alle gebruikers zichtbaar en kan, eenmaal geplaatst, niet meer door gebruikers worden gewijzigd of gewist, behalve door contact met ons op te nemen en een verzoek om wijziging/verwijdering in te dienen.

7. Klachten en geschillen

Als u inhoud op de website aantreft waarvan u vindt dat deze de gebruiksvoorwaarden schendt, of als u vindt dat een andere gebruiker de gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of inbreuk heeft gemaakt op uw rechten, moet u de dienstverlener onmiddellijk in kennis stellen. In het geval dat de dienstverlener een klacht met betrekking tot de website ontvangt, neemt de dienstverlener de klacht in behandeling en onderneemt hij passende maatregelen, die kunnen bestaan uit het verwijderen van aanstootgevende inhoud en/of gerechtelijke stappen. De dienstverlener is niet verplicht iedereen die de voorwaarden zou hebben geschonden, of van wie wij vinden dat ze de voorwaarden hebben geschonden, te informeren dat we door hun geplaatst materiaal hebben aangepast, verwijderd of bewerkt. Elke door ons gegeven reactie geschiedt uitsluitend naar eigen goeddunken.

8. Accounts en wachtwoorden

U kunt de voordelen van lidmaatschap op deze website aan niemand toewijzen, overdragen of in sublicentie geven en met niemand delen. Als u een geregistreerd gebruiker van de website bent, moet u uw accountgegevens en wachtwoord geheim houden. Uw aanmeldingsgegevens mogen uitsluitend door u worden gebruikt. De dienstverlener heeft het recht ieder aanmeldingswachtwoord zonder voorafgaande kennisgeving uit te schakelen, ongeacht of u dit wachtwoord zelf hebt uitgekozen of dat het door ons is toegewezen, zodra u zich naar het oordeel van de dienstverlener niet aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden hebt gehouden, of als de dienstverlener bepaalt dat het voor de dienstverlener noodzakelijk is dit om welke reden dan ook te doen. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf uw aanmeldingsgegevens kent of poogt deze te achterhalen, moet u de dienstverlener direct inlichten.

9. Communicatie door EPG Health Media (Europe) Ltd

Door uzelf als gebruiker van deze dient te registreren, gaat u ermee akkoord af en toe berichten van promotionele of niet-promotionele aard van ons te ontvangen.

Deze communicatie kan ook informatie of berichten bevatten die gesponsord, geschreven of betaald zijn door derden/farmaceutische bedrijven/producenten van medische hulpmiddelen of anderen met commerciële of wetenschappelijke belangen. Deze berichten kunnen daarom gesponsorde inhoud of reclame met betrekking tot farmaceutische producten, hulpmiddelen, merken of websites bevatten. In dit geval zal het bericht of een deel ervan duidelijk als ‘gesponsord’ of ‘promotioneel’ worden gemarkeerd.

10. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens? (samenvatting)

Ongeacht of u een niet-geregistreerde gebruiker bent of een geregistreerde gebruiker wenst te worden, behouden wij ons het recht voor u om bewijs van uw kwalificatie als zorgprofessional te vragen. Bovendien wordt uw verzoek om een geregistreerd gebruiker te worden geweigerd als na aanvraag tijdens ons controleproces blijkt dat u niet volledig bent geregistreerd bij een erkende medische regelgevende instantie. Wanneer uw registratie bij een relevante medische regelgevende instantie voor zorgprofessionals naderhand wordt ingetrokken, vervalt uw recht op toegang tot en gebruik van de website als geregistreerd gebruiker. Ook al nemen wij stappen om de kwalificaties van zorgprofessionals te staven, kunnen we niet garanderen dat iedere geregistreerde gebruiker op de website daadwerkelijk gekwalificeerd is of een geregistreerd behandelend arts of zorgprofessional is.

Door uzelf als gebruiker van deze dienst te registreren, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt door de dienstverlener (EPG Health Media (Europe) Ltd (uitgever van epgonline.org), zijn dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen of partners in het kader van periodiek contact (waarmee u tijdens de registratie heeft ingestemd) of in het kader van marktonderzoek.

Ga naar ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken/opslaan.

11. Wijziging van deze gebruiksvoorwaarden

Af en toe kan de dienstverlener de voorwaarden, bepalingen en mededelingen voor de verleende diensten actualiseren of wijzigen. EPG Health Media (Europe) Ltd behoudt zich het recht voor deze wijzigingen door te voeren en u bent er zelf verantwoordelijk voor deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen regelmatig te bekijken. Door de diensten van EPG Health Media (Europe) Ltd na een dergelijke wijzigingen te blijven gebruiken, stemt u in met die wijzigingen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vallen alle nieuwe functies die de dienst veranderen of verbeteren onder de gebruiksvoorwaarden die van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Door deze dienst en de gegevens/informatie van deze dienst te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden.