Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 31 July 2018

Indicatie(s)

Melanoom
OPDIVO is als monotherapie of in combinatie met ipilimumab geïndiceerd voor de behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen.

In vergelijking met nivolumab monotherapie is een toename in progressievrije overleving (PFS) voor de combinatie van nivolumab met ipilimumab alleen aangetoond bij patiënten met lage tumor PDL1 expressie.

Niet-kleincellig longkanker (NSCLC, Non-Small Cell Lung Cancer)
OPDIVO is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker, na eerdere behandeling met chemotherapie bij volwassenen.

Niercelcarcinoom (RCC)
OPDIVO is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom na eerdere behandeling bij volwassenen.

Klassiek Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma)
OPDIVO is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair klassiek Hodgkin lymfoom na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en behandeling met brentuximab vedotin.

Plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied (SCCHN, Squamous Cell Cancer of the Head and Neck)
OPDIVO is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied bij volwassenen die progressie vertonen tijdens of na behandeling met platinabevattende therapie.

Urotheelcarcinoom
Opdivo is als monotherapie geïndiceerd voor de behandeling van lokaal gevorderd inoperabel of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassenen na falen van eerdere platina-bevattende therapie.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Bent u helemaal op de hoogte van de laatste bewijzen van effectieve procedures voor vloeistoffenbeheer?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Sleep Apnea

Sleep Apnea

Sleep apnea is a chronic condition characterised by recurrent interruptions in breathing throughout the sleep cycle. Learn about the two main types of sleep apnea and hear from experts as they present the latest research at the Sleep and Breathing conference (Marseille, 2019).

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/003985
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 19-06-2015
Soort Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
Waarschuwingen Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijk