Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 15 May 2018

Indicatie(s)

Borstkanker
DOCETAXEL KABI in combinatie met doxorubicine en cyclofosfamide is bestemd voor de adjuvante behandeling van patiënten met:
- operabele klierpositieve borstkanker
- operabele kliernegatieve borstkanker.

Bij patiënten met operabele kliernegatieve borstkanker dient de adjuvante behandeling beperkt te blijven tot patiënten die in aanmerking komen om chemotherapie te ontvangen volgens de internationaal vastgestelde criteria voor primaire behandeling van vroege borstkanker.

DOCETAXEL KABI in combinatie met doxorubicine is bestemd voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, die voor deze aandoening niet eerder chemotherapie hebben ontvangen.

DOCETAXEL KABI monotherapie is bestemd voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een antracycline of een alkylerende stof te hebben bevat.

DOCETAXEL KABI in combinatie met trastuzumab is bestemd voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerde borstkanker, bij tumoren die een overexpressie van HER2 vertonen en die voor de gemetastaseerde aandoening nog niet zijn behandeld met chemotherapie.

DOCETAXEL KABI in combinatie met capecitabine is bestemd voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker nadat chemotherapie heeft gefaald. Voorafgaande chemotherapie dient een antracycline te hebben bevat.

Niet-kleincellige longkanker
DOCETAXEL KABI is bestemd voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, nadat voorafgaande chemotherapie heeft gefaald.

DOCETAXEL KABI in combinatie met cisplatine is bestemd voor de behandeling van patiënten met inoperabele, lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, bij patiënten die voor deze aandoening niet eerder chemotherapie hebben ontvangen.

Prostaatkanker
DOCETAXEL KABI in combinatie met prednison of prednisolon is bestemd voor de behandeling van patiënten met hormoon refractair gemetastaseerde prostaatkanker.

Adenocarcinoom van de maag
DOCETAXEL KABI in combinatie met cisplatine en 5-fluoro-uracil is geïndiceerd voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag, inclusief adenocarcinoom van de gastro-oesofageale overgang, die voor deze gemetastaseerde aandoening niet eerder chemotherapie hebben ontvangen.

Hoofd-halskanker
DOCETAXEL KABI in combinatie met cisplatine en 5-fluoro-uracil is bestemd voor inductietherapie van patiënten met lokaal gevorderd plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Bent u helemaal op de hoogte van de laatste bewijzen van effectieve procedures voor vloeistoffenbeheer?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/002325
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 22-05-2012
Soort Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Fresenius Kabi Oncology Plc