Gegevens van EMA (European Medicines Agency) - Samengesteld door EPG Health - Laatst bijgewerkt op 29 March 2018

Indicatie(s)

Bevacizumab in combinatie met fluoropyrimidinebevattende chemotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom.

Bevacizumab in combinatie met paclitaxel is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde borstkanker.

Bevacizumab in combinatie met capecitabine is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde borstkanker bij wie behandeling met andere opties voor chemotherapie, waaronder taxanen of antracyclines, niet geschikt wordt geacht. Patiënten die in de 12 voorafgaande maanden op taxanen- en antracycline-gebaseerde regimes in de adjuvante setting hebben ontvangen, dienen te worden uitgesloten van behandeling met Avastin in combinatie met capecitabine.

Bevacizumab, toegevoegd aan platinumbevattende chemotherapie, is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met niet-reseceerbare, gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-kleincellige longkanker, anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie.

Bevacizumab in combinatie met erlotinib is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met niet-reseceerbare gevorderde, gemetastaseerde of gerecidiveerde niet-plaveiselcel nietkleincellige longkanker met epidermale groeifactorreceptor (EGFR)-activerende mutaties.

Bevacizumab in combinatie met interferon alfa-2a is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderde en/of gemetastaseerde niercelkanker.

Bevacizumab in combinatie met carboplatine en paclitaxel is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd (International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) stadia IIIB, IIIC en IV) epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom.

Bevacizumab, in combinatie met carboplatine en gemcitabine, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met een eerste recidief van platinum-sensitief epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere VEGFinhibitoren of middelen die aan de VEGF-receptor binden.

Bevacizumab, in combinatie met paclitaxel, topotecan, of gepegyleerd liposomaal doxorubicine, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met platinum-resistent recidiverend epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom, die niet meer dan twee eerdere chemotherapiekuren hebben ontvangen en die niet eerder zijn behandeld met bevacizumab of andere VEGF-inhibitoren of middelen die aan de VEGF-receptor binden.

Bevacizumab, in combinatie met paclitaxel en cisplatine, of als alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die geen platinumbevattende behandeling kunnen ontvangen, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, of gemetastaseerd cervixcarcinoom.

Volledige voorschriftinformatie

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Kenniscentrum Vloeistoffenbeheer

Bent u helemaal op de hoogte van de laatste bewijzen van effectieve procedures voor vloeistoffenbeheer?

+ 2 more

Hereditary ATTR amyloidosis

Hereditary ATTR amyloidosis

Explore the pathophysiology, epidemiology and multi-system symptoms associated with hereditary ATTR amyloidosis, as well as how to achieve an early and accurate diagnosis.

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

CDK 4/6 inhibitors in metastatic breast cancer

The CDK 4/6 Inhibitors in Metastatic Breast Cancer Learning Zone provides insights and information for metastatic breast cancer (mBC) and CDK 4/6 signalling. This includes the burden and pathophysiology of the disease, the role of CDK 4/6 in cell proliferation and an overview of the CDK 4/6 inhibitors that have been approved for the management of mBC.

Meer laden

Gerelateerde inhoud

Meer informatie

Categorie Waarde
Productnummer van het agentschap EMEA/H/C/000582
Aanwijzing als weesgeneesmiddel Nee
Datum van eerste goedkeuring 12-01-2005
Soort Aan beperkt medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Roche Registration Ltd.