Gegevens van N/A - Samengesteld door Toby Galbraith - Laatst bijgewerkt op 14 July 2016

Indicatie(s)

Hypertensie, die onvoldoende heeft gereageerd op adequate behandeling met een b-blokker of diureticum alleen.

Leeromgevingen

Een epgonline.org leeromgeving (LO) is een deel van de site dat gewijd is aan medisch materiaal voor zelfstudie over een bepaalde ziekte, aandoening of procedure.

Breakthrough Cancer Pain Learning Zone

Invitation to watch the online broadcast of the BeCOn OWN event 'Shifting paradigms in BTcP management' on June 16 2017.

Ga naar Breakthrough Cancer Pain Learning Zone

Orale omkering van anticoagulatie

Bekijk informatie over de bloedingsrisico's en behandelingsmethoden voor het oraal omkeren van anticoagulantia

Ga naar Orale omkering van anticoagulatie

Gerelateerde inhoud in de wereldwijde editie

Omschrijving, verpakking en dosis

Omschrijving
Combinatie van een thiazidediureticum en een lipofiele selectieve b-blokker zonder intrinsieke sympathicomimetiche activiteit. In de 'ZOC'-tablet wordt alleen metoprololsuccinaat vanuit omhulde microgranules gereguleerd afgegeven. De 'Durette' is opgebouwd uit 2 lagen: een laag met hydrochloorthiazide met een normaal afgifte patroon; de andere laag is een matrix (een onoplosbare spons, die men in de faeces mogelijk kan terugvinden), waaruit metoprolol gereguleerd wordt afgegeven. Kinetische gegevens: Metabolisering: in de lever, metoprolol tot metabolieten. Eliminatie: via de nieren, hydrochloorthiazide volledig en vrijwel onveranderd, metoprolol vnl. als metaboliet.
Verpakking
Per tablet met gereguleerde afgifte ('Durette'): hydrochloorthiazide 25 mg, metoprolol(tartraat) 200 mg. Per tablet met gereguleerde afgifte ('ZOC'): hydrochloorthiazide 12,5 mg, metoprolol(succinaat) 95 mg (overeenkomend met metoprolol(tartraat) 100 mg).
Dosis
Bij ernstige bradycardie: atropine i.v., zo nodig gevolgd door isoprenaline; in refractaire gevallen een pacemaker inbrengen. Bij ernstige hypotensie: een sympathicomimeticum (dopamine of epinefrine) i.v., eventueel gevolgd door glucagon. Bij hartinsuffi Uit waarnemingen bij de mens zijn aanwijzingen verkregen dat het preparaat schadelijk is voor de zwangerschap en de neonaat. Op grond van de farmacologische werkzaamheid dient bij de vrouw rekening te worden gehouden met afname van het circulerend volume en de uteruscontractiliteit en bij de neonaat met icterus neonatorum, verstoring van de elektrolytenbalans, trombocytopenie, bradycardie, ademhalingsstoornissen en verstoring van de glucosestofwisseling. Het preparaat gaat over in moedermelk. Symptomen: Bradycardie, hypotensie, acute hartinsufficientie, coma, shock, bronchospasme, verstoring van de water- en elektrolytenbalans.

Voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en contra-indicaties

Speciale voorzorgsmaatregelen
Instelling van de therapie dient onder controle te geschieden (bv eenmaal per 2 weken gedurende 3-6 weken), indien tevoren geen monotherapie met een b-sympathicolyticum werd gegeven. Als de hartfrequentie afneemt tot 50-55 slagen per minuut, dient de dos
Bijwerkingen
Inherent aan de farmacologische werkzaamheid kunnen zijn: bronchospasmen, bradycardie, hypotensie en duizeligheid, koude en cyanotische acra en verstoring van de water- en elektrolytenbalans (hypokaliemie, hyponatriemie, hypochloremische acidose, hyperca
Contra-indicaties
'Sick sinus'-syndroom, tweede- en derdegraads AV-block, klinisch relevante sinusbradycardie. Hartfalen dat niet adequaat is behandeld of dat niet reageert op hartglycosiden en/of diuretica. Nierinsufficientie (creatinineklaring < 35 ml/min.). Overgevoeligheid voor sulfapreparaten. Myocardinfarct met een hartfrequentie < 45 slagen/min., een PR-interval > 0,24 sec., een systolische bloeddruk < 100 mm Hg en/of ernstig hartfalen. Voorzichtigheid is geboden bij asthma bronchiale en andere obstructieve longaandoeningen, eerstegraads AV-block, metabole acidose, langdurig vasten, leverfunctiestoornissen, myasthenia gravis, diabetes mellitus, 'variant' of Prinzmetal angina pectoris en perifere circulatiestoornissen (m. Raynaud).

Interacties

Het kaliumverlies (intra- en extracellulair) kan leiden tot toegenomen toxiciteit van digitalis en niet-depolariserende spierrelaxantia. Het effect op de kaliumhuishouding kan worden versterkt door gastro-intestinale aandoeningen of gelijktijdig gebrui

 

Meer informatie

Categorie Waarde
Fabrikant Astra