07 Jan 2001

Treo Citrus, - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Treo Citrus, Brustabletter, Pharmacia Sverige AB

Huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, feber vid förkylningssjukdomar, led- och muskelsmärtor och migrän.

Treo Citrus, Description, Presentation and Dosage

Treo Citrus, Description

Treo Citrus, Drug Description

TREO: 1 brustablett innehåller: Acetylsalicylsyra 500 mg, koffein 50 mg, natriumvätekarbonat 1,25 g, citronsyra, natriumdokusat, natriumbensoat.
TREO CITRUS: 1 brustablett innehåller: Acetylsalicylsyra 500 mg, koffein 50 mg, natriumvätekarbonat 1,25 g, citronsyra, natriumdokusat, natriumbensoat, citronsmakämne (inkluderar 17 mg socker).

Treo Citrus, Presentation

Treo Citrus, Presentation

Brustabletter

Treo Citrus, Manufacturer

Pharmacia Sverige AB

Related Learning Zones

LAL-D Knowledge Centre

LAL-D Knowledge Centre

The Lysosomal Acid Lipase (LAL) Deficiency Knowledge Centre contains a range of accurate, informative clinical content for healthcare professionals. The disease awareness section presents epidemiology, pathophysiology and diagnosis information, among others. The treatment section details the drug characteristics, safety and efficacy of sebelipase alfa – the first and only licenced treatment for LAL deficiency. The resources section contains further clinical content including a video channel presenting expert opinions on diagnostic approach and current prognosis.

Developed by EPG Health Media (Europe) Ltd for epgonline.org, in collaboration and with content provided by Alexion Pharma GmbH

Oral Anticoagulation Reversal Knowledge Centre

Oral Anticoagulation Reversal Knowledge Centre

The Oral Anticoagualtion Reversal Knowledge Centre is intended to provide healthcare professionals with accurate information on the approaches to oral anticoagulation reversal for patients who experience or are at risk of significant bleeding, or require surgery. Content is arranged within illustrated and referenced sections including management of bleeding risk, oral anticoagulants, symposium highlights, key publication summaries and more.

This resource is developed by EPG Health Media (Europe) Ltd for epgonline.org in collaboration with CSL Behring, with content provided by CSL Behring.

This resource is not intended for healthcare professionals outside Europe.

Treo Citrus, Dosage

Treo Citrus, Adult Dosage

Vuxna: 1—2 brustabletter 1—3 gånger per dygn.
Barn: Ges ej till barn under 7 år. 7—14 år: ½ brustablett 1—3 gånger per dygn högst 2—3 dagar i följd eller enligt föreskrift.
Brustabletten skall lösas i ett ½ glas vatten.

Treo Citrus, Precautions, Reactions and Contraindications

Treo Citrus, Special Precautions

Treo Citrus, Special Precautions

Vid antikoagulationsbehandling. TREO och TREO CITRUS innehåller natrium. Detta bör beaktas vid hypertoni, hjärt- och njurinsufficiens. Vid behandling av patienter med lätt till måttlig hjärtsvikt, njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig diuretikabehandling, måste risken för vätskeretention och försämrad njurfunktion beaktas. Vid behandling av personer med astma. Personer med tidigare ulcusanamnes.
Personer under 18 år uppmanas att ej intaga TREO och TREO CITRUS vid feber utan att först ha kontaktat läkare pga att användningen av acetylsalicylsyra förknippats med Reyes syndrom, en ovanlig encefalopati.
TREO och TREO CITRUS är avsett för tillfälliga besvär. Varje brustablett innehåller ca 15 mmol natrium varför dessa ej bör användas av patienter som ordinerats saltinskränkning i kosten. TREO och TREO CITRUS kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om den tas nära sänggåendet.

Treo Citrus, Adverse Reactions

Treo Citrus, Adverse Reactions

Den vanligaste biverkningen med TREO eller TREO CITRUS är dosberoende gastrointestinala besvär. Totalt kan ca 5% av patienter som behandlas med acetylsalicylsyra förväntas få biverkningar. Frekvensen av biverkningar är beroende av dosstorlek och behandlingsperiodens längd. Den ökade blödningsbenägenheten, speciellt från mag-tarmkanalen, är sällan symtomgivande.
Biverkningar av koffein, som till viss del är dosberoende, kan uppkomma hos ca 25% av patienterna vid regelbunden användning.

- Vanliga (>1/100) - Cirk.: Takykardi. CNS: Oro, sömnlöshet. GI: Dyspepsi, halsbränna, illamående. Neurol.: Tremor. Övriga: Ökad blödningsbenägenhet.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - Allmänna: Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit och astma). Trötthet, yrsel. GI: Magsår och magblödning vid regelbunden användning. Öron: Öronsusningar. Övriga: Svettning.


- Sällsynta (< 1/1000) - Blod: Trombocytopeni, hemolys vid ärftlig glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist. GI: Svår gastrointestinal blödning. Lever: Transaminasstegring.

Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktion.
Vid hög dosering kan CNS-medierade biverkningar uppkomma.
Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med viroser, framförallt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnödem och leverpåverkan, ibland med hypoglykemi.

Treo Citrus, Contraindications

Treo Citrus, Contraindications

På grund av korsreaktion skall preparatet ej ges till patienter som fått symtom på astma, andningssvårigheter, rinit eller urtikaria vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel av icke-steroid natur. Hemofili. Trombocytopeni. Aktivt ulcus ventriculi et duodeni. Levercirrhos. Svår hjärtsvikt och svår njursjukdom (glomerulusfiltration under 30 ml/min).

Related Drugs - centrala nervsystemet

Back to top