07 Jan 2001

Treo Citrus, - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Treo Citrus, Brustabletter, Pharmacia Sverige AB

Huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, feber vid förkylningssjukdomar, led- och muskelsmärtor och migrän.

Treo Citrus, Description, Presentation and Dosage

Treo Citrus, Description

Treo Citrus, Drug Description

TREO: 1 brustablett innehåller: Acetylsalicylsyra 500 mg, koffein 50 mg, natriumvätekarbonat 1,25 g, citronsyra, natriumdokusat, natriumbensoat.
TREO CITRUS: 1 brustablett innehåller: Acetylsalicylsyra 500 mg, koffein 50 mg, natriumvätekarbonat 1,25 g, citronsyra, natriumdokusat, natriumbensoat, citronsmakämne (inkluderar 17 mg socker).

Treo Citrus, Presentation

Treo Citrus, Presentation

Brustabletter

Treo Citrus, Manufacturer

Pharmacia Sverige AB

Related Learning Zones

Anti-Infectives Knowledge Network IFI

Anti-Infectives Knowledge Network IFI

The Anti-Infectives Knowledge Network – Invasive Fungal Infections (AIKN-IFI), an initiative by Astellas Pharma EMEA, assembles the experience and expertise of a number of thought leaders in the area of anti-infectives, with a particular focus on invasive fungal infections.

This free resource is regularly updated with congress highlights, industry reports, policy changes, clinical guidelines and downloadable material from major medical events, so make sure you return often.

August 2015 MYC/15/0023/EUa

Symptomatic Asthma

Symptomatic Asthma

Focusing on the lack of symptomatic control in patients with asthma, the new Symptomatic Asthma Learning Zone, consisting of a Disease Awareness section and an RCGP-accredited CME, is free to access for all epgonline.org members, and has been designed to provide them with the information they need to effectively manage the symptoms of their patients with asthma.

Treo Citrus, Dosage

Treo Citrus, Adult Dosage

Vuxna: 1—2 brustabletter 1—3 gånger per dygn.
Barn: Ges ej till barn under 7 år. 7—14 år: ½ brustablett 1—3 gånger per dygn högst 2—3 dagar i följd eller enligt föreskrift.
Brustabletten skall lösas i ett ½ glas vatten.

Treo Citrus, Precautions, Reactions and Contraindications

Treo Citrus, Special Precautions

Treo Citrus, Special Precautions

Vid antikoagulationsbehandling. TREO och TREO CITRUS innehåller natrium. Detta bör beaktas vid hypertoni, hjärt- och njurinsufficiens. Vid behandling av patienter med lätt till måttlig hjärtsvikt, njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig diuretikabehandling, måste risken för vätskeretention och försämrad njurfunktion beaktas. Vid behandling av personer med astma. Personer med tidigare ulcusanamnes.
Personer under 18 år uppmanas att ej intaga TREO och TREO CITRUS vid feber utan att först ha kontaktat läkare pga att användningen av acetylsalicylsyra förknippats med Reyes syndrom, en ovanlig encefalopati.
TREO och TREO CITRUS är avsett för tillfälliga besvär. Varje brustablett innehåller ca 15 mmol natrium varför dessa ej bör användas av patienter som ordinerats saltinskränkning i kosten. TREO och TREO CITRUS kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om den tas nära sänggåendet.

Treo Citrus, Adverse Reactions

Treo Citrus, Adverse Reactions

Den vanligaste biverkningen med TREO eller TREO CITRUS är dosberoende gastrointestinala besvär. Totalt kan ca 5% av patienter som behandlas med acetylsalicylsyra förväntas få biverkningar. Frekvensen av biverkningar är beroende av dosstorlek och behandlingsperiodens längd. Den ökade blödningsbenägenheten, speciellt från mag-tarmkanalen, är sällan symtomgivande.
Biverkningar av koffein, som till viss del är dosberoende, kan uppkomma hos ca 25% av patienterna vid regelbunden användning.

- Vanliga (>1/100) - Cirk.: Takykardi. CNS: Oro, sömnlöshet. GI: Dyspepsi, halsbränna, illamående. Neurol.: Tremor. Övriga: Ökad blödningsbenägenhet.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - Allmänna: Allergiska reaktioner (urtikaria, rinit och astma). Trötthet, yrsel. GI: Magsår och magblödning vid regelbunden användning. Öron: Öronsusningar. Övriga: Svettning.


- Sällsynta (< 1/1000) - Blod: Trombocytopeni, hemolys vid ärftlig glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist. GI: Svår gastrointestinal blödning. Lever: Transaminasstegring.

Personer med känd allergi eller astma löper ökad risk för överkänslighetsreaktion.
Vid hög dosering kan CNS-medierade biverkningar uppkomma.
Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med viroser, framförallt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnödem och leverpåverkan, ibland med hypoglykemi.

Treo Citrus, Contraindications

Treo Citrus, Contraindications

På grund av korsreaktion skall preparatet ej ges till patienter som fått symtom på astma, andningssvårigheter, rinit eller urtikaria vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel av icke-steroid natur. Hemofili. Trombocytopeni. Aktivt ulcus ventriculi et duodeni. Levercirrhos. Svår hjärtsvikt och svår njursjukdom (glomerulusfiltration under 30 ml/min).

Related Drugs - centrala nervsystemet

Back to top