07 Jan 2001

Orudis® Retard, - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Orudis® Retard, Depotkapslar 200 mg, Aventis Pharma AB

ORUDIS: Reumatoid artrit, artros, Mb Bechterew, dysmenorré utan organisk orsak samt akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet.
ORUDIS RETARD: Reumatoid artrit, artros och Mb Bechterew.

Orudis® Retard, Description, Presentation and Dosage

Orudis® Retard, Description

Orudis® Retard, Drug Description

ORUDIS: 1 kapsel 50 mg innehåller: Ketoprofen 50 mg, laktosmonohydrat 97 mg, färgämne (titandioxid E 171), magnesiumstearat, gelatin.
1 kapsel 100 mg innehåller: Ketoprofen 100 mg, laktosmonohydrat 194 mg, färgämnen (järnoxid E 172, titandioxid E 171), magnesiumstearat, gelatin.
1 tablett 25 mg innehåller: Ketoprofen 25 mg, laktosmonohydrat 85,7 mg, vetestärkelse, hydratiserad kiseldioxid, gelatin, magnesiumstearat.
1 suppositorium 100 mg innehåller: Ketoprofen 100 mg, hårdfett, kolloidal kiseloxid.
ORUDIS RETARD: 1 depotkapsel 200 mg innehåller: Ketoprofen 200 mg, sackaros, stärkelse, shellac, färgämnen (erytrosin E 127, titandioxid E 171), etylcellulosa, gelatin, kolloidal kiseldioxid, talk.

Orudis® Retard, Presentation

Orudis® Retard, Presentation

Depotkapslar 200 mg Kapslar 50 mg Kapslar 100 mg Suppositorier 100 mg

Orudis® Retard, Manufacturer

Aventis Pharma AB

Related Learning Zones

CLL Knowledge Centre and CME

CLL Knowledge Centre and CME

The Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) Knowledge Centre contains useful information arranged within four main sections: ‘Disease Awareness’, ‘Events’, ‘Resources’, and 'CME'. Healthcare professionals will find information on pathophysiology, signs and symptoms of CLL, diagnosis, prognosis, treatment and management options, an upcoming events calendar and an external links listing,

The CME activity ‘Treatment Optimisation in Chronic Lymphocytic Leukaemia’ has been EACCME-accredited and awarded 1 CME credit. Test your knowledge by answering quiz questions based on patient case study scenarios.

Hyperammonaemia Knowledge Centre

Hyperammonaemia Knowledge Centre

The Hyperammonaemia Knowledge Centre has been developed to raise awareness of this rare yet potentially deadly condition. Using this resource, healthcare professionals are encouraged to recognise the signs and symptoms of hyperammonaemia and begin the correct treatment immediately.

Orudis® Retard, Dosage

Orudis® Retard, Adult Dosage

Behandlingen bör inledas med lägsta förmodade effektiva dos för att senare kunna justeras med avseende på terapisvar och eventuella biverkningar. Vid långtidsbehandling bör en låg underhållsdos eftersträvas.
Högsta rekommenderade dygnsdos vid långtidsbehandling är 200 mg. Undantagsvis, vid svåra inflammatoriska skov, kan högre doser krävas; upp till 300 mg per dygn under kortare tid (några dagar).
ORUDIS RETARD depotkapslar och ORUDIS kapslar och tabletter bör tas tillsammans med mat och/eller dryck. ORUDIS RETARD depotkapslar bör sväljas hela. Kan tömmas men får ej tuggas.
Reumatiska sjukdomar: Doseringen bör avpassas individuellt. Rekommenderad begynnelsedos är 150—200 mg per dygn fördelat på 3 doseringstillfällen. Lämplig underhållsdos ställs in med icke-retard-form efter sjukdomens svårighetsgrad och patientens svar på behandlingen. Underhållsdosen är vanligen 100—200 mg per dygn och kan fördelas på 2 eller 3 dostillfällen, alternativt ges ORUDIS RETARD 1 depotkapsel à 200 mg 1 gång per dygn.
Dysmenorré: Individuellt. Högst 200 mg per dygn fördelat på 2 eller 3 dostillfällen. Behandlingen påbörjas vid första tecken på symtom.
Akuta smärttillstånd: 25—50 mg upp till 4 gånger dagligen.
ORUDIS 100 mg suppositorium ges vid sänggåendet. Föredrages suppositorier även på dagtid ges 1 suppositorium morgon och kväll. Suppositorier kan kombineras med ORUDIS kapslar på dagtid.
Vid nedsatt njurfunktion förlängs eliminationstiden, varför doseringen av ketoprofen i sådana fall bör reduceras.

Orudis® Retard, Precautions, Reactions and Contraindications

Orudis® Retard, Special Precautions

Orudis® Retard, Special Precautions

Försiktighet tillrådes vid behandling av patienter med ulcussjukdomar i anamnesen, vid inflammatoriska tarmsjukdomar, koagulations- och hematologiska rubbningar samt vid behandling av patienter med astma. Vid behandling av patienter med lätt till måttlig hjärtsvikt, njursjukdom eller leversjukdom, speciellt vid samtidig diuretika-behandling, måste risken för vätskeretention och försämrad njurfunktion beaktas och noggrann monitorering av njurfunktionen rekommenderas i början av behandlingen.
Liksom andra NSAID-preparat kan ketoprofen maskera tecken på infektion. Om synstörningar, t ex dimsyn, uppkommer bör behandlingen avbrytas. SLE (systemisk lupus erythematosus).
För barn under 16 år föreligger endast begränsade resultat från kliniska studier, varför behandling av denna åldersgrupp bör undvikas.
Det föreligger ett starkt samband mellan dosen och allvarliga gastrointestinala biverkningar. Därför bör lägsta effektiva dos för varje patient eftersträvas. Detta innebär även att kombination av flera olika NSAID vid samma doseringstillfälle ska undvikas.
Försiktighet ska iakttas vid behandling av äldre patienter som generellt har större tendens till bieffekter. Konsekvenserna, t ex gastrointestinal blödning och/eller perforation blir ofta allvarligare och kan uppträda när som helst under behandlingen utan varningssymtom och utan att de förekommit tidigare. Det är också mer sannolikt att äldre patienter lider av nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion.

Orudis® Retard, Adverse Reactions

Orudis® Retard, Adverse Reactions

Gastrointestinala besvär är vanligast.

- Vanliga (>1/100) - GI: Dyspepsi, illamående, epigastralgier, kräkningar, halsbränna. Lokal irritation av suppositorier.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - Allmänna: Trötthet. Huvudvärk, yrsel. GI: Ulcus, gasbildning, diarré, förstoppning. Hud: Klåda. Exantem. Psyk.: Lätta orostillstånd.


- Sällsynta (< 1/1000) - Allmänna: Anafylaktisk reaktion. Smakförändring, viktökning. Blod: Trombocytopeni, agranulocytos, aplastisk anemi. Cirk.: Hypertoni, vasodilatation. CNS: Parestesi, konvulsioner. GI: Stomatit, kolit. Hud: Stevens-Johnson och Lyells syndrom, alopeci, urtikaria. Quincke-ödem. Fotosensitivitetsreaktioner. Lever: Hepatit. Luftvägar: Astma, rinit. Urogenital.: Nefrit, nefrotiskt syndrom. Ögon: Synstörningar, dimsyn. Öron: Tinnitus.

Hämning av trombocytaggregationen och förlängning av blödningstiden.

Orudis® Retard, Contraindications

Orudis® Retard, Contraindications

Överkänslighet mot ketoprofen eller andra ingående ämnen. Aktivt ulcus ventriculi och duodeni. Kraftigt nedsatt leverfunktion. Svår hjärtsvikt och svår njursjukdom (glomerulusfiltration mindre än 30 ml/min). På grund av korsreaktion skall preparatet ej ges till patienter som fått symtom på astma, rinit eller urtikaria vid intag av acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska medel av icke-steroid natur. Tillstånd med ökad blödningsbenägenhet. Graviditetens sista trimester. Suppositorier skall ej användas vid nyligen genomgången proktit eller vid rektalblödningar, exempelvis p g a hemorrojder.

Related Drugs - belastningsskador

Back to top