07 Jan 2001

Minitran®, Depotplåster - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Minitran®, Depotplåster 15 mg/24 timmar, 3M Svenska AB

Angina pectoris.

Minitran®, Depotplåster Description, Presentation and Dosage

Minitran®, Depotplåster Description

Minitran®, Depotplåster Drug Description

1 plåster à 5 mg/24 tim innehåller: Glyceryl.trinitr. 18 mg, const. q. s.
1 plåster à 10 mg/24 timmar innehåller: Glyceryl.trinitr. 36 mg, const. q. s.
1 plåster à 15 mg/24 timmar innehåller: Glyceryl.trinitr. 54 mg, const. q. s.
Övriga ingående komponenter i plåstret: copolymer av isooktylakrylatakrylamid.

Minitran®, Depotplåster Presentation

Minitran®, Depotplåster Presentation

Depotplåster 5 mg/24 timmar Depotplåster 10 mg/24 timmar Depotplåster 15 mg/24 timmar

Minitran®, Depotplåster Manufacturer

3M Svenska AB

Related Learning Zones

Heart Failure

Heart Failure is a progressive chronic disorder that results in the inability of the heart to pump blood efficiently to the bodys tissues.

Chronic heart failure is an increasing public health problem; the growing prevalence in industrialised countries means that 1-2% of the adult population of these countries are now thought to have chronic heart failure.1-3 Estimates suggest that the prevalence in Europe, USA and Japan could increase by approximately 16.5% over the next ten years.4

Obesity CME series

Obesity CME series

This European Obesity Initiative CME series contains three online modules, which are ideal for healthcare professionals looking to widen their understanding of obesity as a serious medical illness. Each module is EACCME-accredited and free to complete. Successful completion of the series will earn participants a combined total of 5 European CME credits (ECMECs).

Minitran®, Depotplåster Dosage

Minitran®, Depotplåster Adult Dosage

MINITRAN är avsett för profylaktisk behandling av angina pectoris, ej för behandling av akuta angina pectoris-attacker. Dosering och behandlingstid är individuell.
Initialt ett plåster MINITRAN 5 mg/24 tim en gång per dygn. I de fall ökad effekt eftersträvas kan dosen ökas till 2 plåster MINITRAN 5 mg/24 tim alternativt 1 plåster MINITRAN 10 mg/24 tim per dygn. Maximalt kan upp till 20 mg/24 timmar ges. Risk för toleransutveckling minskar om ett doseringsfritt intervall på minst 8 timmar under den symtomfria delen av dygnet, lämpligen natten, åstadkommes. Vanligast är att plåstret avlägsnas vid sänggåendet och att ett nytt plåster påsättes igen på morgonen.
Vid behov av behandling under hela dygnet rekommenderas kompletterande behandling med beta-receptorblockerare eller kalciumantagonist. Vid utsättande av MINITRAN bör övergång till peroralt långverkande nitropreparat ske och därefter successiv minskning av dosen.
Applicering: Plåstret fästes på en torr, ren och hårfri plats på sidan av bröstkorgen och trycks fast. Hudytan bör inte vara röd eller irriterad. Hudytan bör inte heller vara insmord med hudlotion eller kräm. När plåstret tas av bör det vikas ihop och kastas då det fortfarande innehåller läkemedel. Applikationsstället bör varieras så att samma plats användes först efter några dagar. Om plåstret lossnar, tag ett nytt, och fäst på en ny hudyta. Plåstret sitter väl fast på huden och kan behållas på under bad, dusch och fysisk aktivitet, men bör tas bort vid bastubad.

Minitran®, Depotplåster Precautions, Reactions and Contraindications

Minitran®, Depotplåster Special Precautions

Minitran®, Depotplåster Special Precautions

Hypotension med eller utan andra chocktecken, cerebrovaskulär sjukdom, förhöjt intrakraniellt tryck, aortastenos, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, mitralisstenos, anemi eller hypoxemi, hypotyreoidism.

Minitran®, Depotplåster Adverse Reactions

Minitran®, Depotplåster Adverse Reactions

Flertalet av biverkningarna är farmakologiskt medierade och dosberoende. Vid behandlingens början uppträder ofta huvudvärk hos upp till 50% av patienterna. Denna biverkan hänför sig till preparatets vasodilaterande effekt och försvinner vanligen inom någon vecka.

- Vanliga (>1/100) - Allmänna: Huvudvärk, yrsel. Cirk.: Hypotension, takykardi. Hud: Rodnad, lokal hudirritation.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - GI: Illamående och kräkningar.


- Sällsynta (< 1/1000) - Allmänna: Svimning. Hud: Allergisk kontaktdermatit.

Blodtryckssänkningen kan leda till reflektorisk takykardi, yrsel och svimning.

Minitran®, Depotplåster Contraindications

Minitran®, Depotplåster Contraindications

Konstriktiv perikardit och perikardiell tamponad. Samtidig behandling med sildenafil.

Related Drugs - kardiologi

Back to top