07 Jan 2001

Hibernal®, Tabletter - Sverige

Updated: 07 Jan 2001

Hibernal®, Tabletter 50 mg, Aventis Pharma AB

Schizofreni, akut övergående psykos samt paranoida tillstånd. Maniska psykoser. Organiska psykoser. Korttidsbehandling av framträdande psykotiska symtom som del i personlighetsstörning. Potentiering av analgetika.

Hibernal®, Tabletter Description, Presentation and Dosage

Hibernal®, Tabletter Description

Hibernal®, Tabletter Drug Description

HIBERNAL: 1 tablett 25 mg innehåller: Klorpromazinhydroklorid 25 mg, laktosmonohydrat 68 mg, hypromellos, makrogol 200, magnesiumstearat, Opaspray M-1 711b, kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse och färgämne (titandioxid E 171).
1 tablett 50 mg innehåller: Klorpromazinhydroklorid 50 mg, laktosmonohydrat 136 mg, hypromellos, makrogol 200, magnesiumstearat, Opaspray M-1 711b, kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse och färgämne (titandioxid E 171).
1 tablett 100 mg innehåller: Klorpromazinhydroklorid 100 mg, laktosmonohydrat 272 mg, hypromellos, makrogol 200, magnesiumstearar, Opaspray M-1 711b, kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse och färgämne (titandioxid E 171).
1 ml injektionsvätska innehåller: Klorpromazinhydroklorid 25 mg, natriumacetat 0,5 mg, cysteinhydroklorid, natriumacetat, natriumklorid och sterilt vatten till 1 ml.
HIBERNAL-EMBONAT: 1 ml oral suspension innehåller: Klorpromazinembona motsv. klorpromazinhydroklorid 10 mg, sorbitol 350 mg, sackarinnatrium 0,1 mg, smakämnen (apelsin), konserveringsmedel (metylparaben E 218, propylparaben E 216), natriumalginat, aluminiummagnesiumsilikat, polyvidon, kaliumsorbat, propylenglykol, natrium divätefosfat dihydrat och renat vatten till 1 ml.

Hibernal®, Tabletter Presentation

Hibernal®, Tabletter Presentation

Injektionsvätska 25 mg/ml Mixtur 10 mg/ml Tabletter 25 mg Tabletter 50 mg Tabletter 100 mg

Hibernal®, Tabletter Manufacturer

Aventis Pharma AB

Related Learning Zones

LAL-D Knowledge Centre

LAL-D Knowledge Centre

The Lysosomal Acid Lipase (LAL) Deficiency Knowledge Centre contains a range of accurate, informative clinical content for healthcare professionals. The disease awareness section presents epidemiology, pathophysiology and diagnosis information, among others. The treatment section details the drug characteristics, safety and efficacy of sebelipase alfa – the first and only licenced treatment for LAL deficiency. The resources section contains further clinical content including a video channel presenting expert opinions on diagnostic approach and current prognosis.

Developed by EPG Health Media (Europe) Ltd for epgonline.org, in collaboration and with content provided by Alexion Pharma GmbH

Obesity CME series

Obesity CME series

This European Obesity Initiative CME series contains three online modules, which are ideal for healthcare professionals looking to widen their understanding of obesity as a serious medical illness. Each module is EACCME-accredited and free to complete. Successful completion of the series will earn participants a combined total of 5 European CME credits (ECMECs).

Hibernal®, Tabletter Dosage

Hibernal®, Tabletter Adult Dosage

Psykoser: 100—200 mg dagligen. På grund av stora individuella skillnader i läkemedelsmetabolismen kan vissa patienter behöva betydligt högre doser. I kontrollerade studier har dock doser över 400 mg inte medfört ytterligare antipsykotisk effekt.
För potentiering av analgetika: Initialt 25—(50) mg intramuskulärt och därefter 10—25 mg per os 2—4 gånger dagligen.
HIBERNAL tabletter bör sväljas hela.
HIBERNAL injektionsvätska är vävnadsretande och bör därför injiceras djupt intramuskulärt. Om intravenös tillförsel är indicerad, måste injektionsvätskan alltid spädas och ges antingen i mycket långsam injektion eller i form av infusion. Som spädningsmedel användes fysiologisk koksaltlösning. Vid intravenös tillförsel bör koncentrationen inte överstiga 2,5 mg/ml. Spädningen företages direkt före användning.

Hibernal®, Tabletter Precautions, Reactions and Contraindications

Hibernal®, Tabletter Special Precautions

Hibernal®, Tabletter Special Precautions

Vid cirkulationssvikt, uttalad arterioskleros, lever- och njurskador, spasticitet, epilepsi och kramper.
Klorpromazins antiemetiska verkan kan maskera kräkning som symtom på överdosering av hjärtglykosider, vid mag-tarmsjukdomar eller vid förhöjt intrakraniellt tryck.
Muntorrhet kan vid långtidsbehandling ge tand- och munslemhinneskador. Tänderna bör därför noggrant rengöras med fluortandkräm 2 gånger per dag.

Hibernal®, Tabletter Adverse Reactions

Hibernal®, Tabletter Adverse Reactions

De flesta biverkningarna beror på de farmakologiska effekterna och är således dosberoende. Biverkningsfrekvensen varierar beroende på dosnivå, behandlingstidens längd och indikationer.

- Vanliga (>1/100) - Allmänna: Trötthet. Yrsel. Cirk.: Blodtrycksfall (speciellt vid injektionsbehandling), takykardi. Endokrina: Gynekomasti, galaktorré. GI: Muntorrhet. Hud: Hudallergier, fototoxicitet. Metabol.: Viktökning. Neurol.: Tardiv dyskinesi (långtidsbehandling), parkinsonism, akatisi.


- Mindre vanliga (1/100 - 1/1000) - GI: Obstipation. Urogenital.: Urinretention. Ögon: Ackommodationsstörningar.


- Sällsynta (< 1/1000) - Blod: Agranulocytos, leukopeni, eosinofili, trombocytopeni, anemi. Endokrina: Sexuell dysfunktion. Immunol.: Allergisk reaktion. Lever: Hepatit med ikterus av stastyp. Neurol.: Akut dystoni, malignt neuroleptikasyndrom. Ögon: Lins- och corneagrumlingar (högdos/långtidsbehandling).

De extrapyramidala biverkningarna kan motverkas med dosreduktion eller i svårare fall genom behandling med ett medel mot parkinsonism. Vid injektionsbehandling rekommenderas sängläge i början av behandlingen p g a risken för blodtrycksfall.
Huden kan missfärgas på för ljus exponerade partier vid behandling med höga doser under lång tid.
Hos de patienter som får hepatit med ikterus kommer denna i 90% av fallen inom fem veckor. Fentiaziner har rapporterats kunna sänka kramptröskeln hos predisponerade individer.

Hibernal®, Tabletter Contraindications

Hibernal®, Tabletter Contraindications

Överdosering av barbiturater, opiater eller alkohol. Leukopeni och tidigare agranulocytos. Myastenia gravis. Feocromocytom.

Related Drugs - centrala nervsystemet

Back to top