07 Jan 2001

Orabet (Metformin) - Norge

Updated: 07 Jan 2001

Orabet

Tilleggsbehandling til adekvat kostregulering og fysisk aktivitet ved stabil diabetes mellitus med overvekt og uten ketosetendens.

Orabet Description, Presentation and Dosage

Orabet Description

Orabet Drug Class Description

Har blodsukkerregulerende effekt. Øker muskelcellenes følsomhet for insulin, med økt glukoseopptak som følge. Har både postreseptoreffekt (inkludert stimulering av glukosetransport via effekt på glukosetransportører) og effekt direkte på cellemembranen. Øker reseptorbindingen, men har ingen effekt på nydannelse av reseptorer. Nedsetter glukoseabsorpsjonen fra tarmen og reduserer glukoneogenesen hos diabetespasienter. Normale blodsukkerverdier påvirkes lite. Kan hos overvektige diabetespasienter ha en svak og som regel forbigående vektreduserende effekt. Reduserer plasmakolesterol og triglyseridnivåene. Endrer forholdet mellom lipoproteinfraksjonene (reduksjon av LDL-kolesterol, økning av HDL-kolesterol).

Orabet Drug Description

Peroralt antidiabetikum av biguanid type, som kan anvendes alene eller i kombinasjon med andre diabetespreparater (f.eks. sulfonylureider), dersom disse ikke har god nok effekt alene.

Orabet Generic Name

Metformin

Orabet Presentation

Orabet Presentation

TABLETTER 500 mg og 850 mg: Hver tablett inneh.: Metformin. hydrochlorid. 500 mg, resp. 850 mg, const. q.s.

Orabet Manufacturer

Gea

Related Learning Zones

CLL Knowledge Centre and CME

CLL Knowledge Centre and CME

The Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL) Knowledge Centre contains useful information arranged within four main sections: ‘Disease Awareness’, ‘Events’, ‘Resources’, and 'CME'. Healthcare professionals will find information on pathophysiology, signs and symptoms of CLL, diagnosis, prognosis, treatment and management options, an upcoming events calendar and an external links listing,

The CME activity ‘Treatment Optimisation in Chronic Lymphocytic Leukaemia’ has been EACCME-accredited and awarded 1 CME credit. Test your knowledge by answering quiz questions based on patient case study scenarios.

Hypogonadism Knowledge Centre

Hypogonadism Knowledge Centre

The Hypogonadism Knowledge Centre provides healthcare professionals with free access to disease awareness sections such as epidemiology, pathophysiology, signs and symptoms, treatment options to assist the process of diagnosis, treatment and monitoring of patients with the condition. The regularly updated publications digest area contains analysis and comment on recent scientific articles related to male hypogonadism.

G.MKT.GM.MH.01.2016.0364

Orabet Dosage

Orabet Adult Dosage

Tas sammen med mat for å redusere ev. gastrointestinale plager. Individuell dosering. Doseringsområde: 500-1000 mg 2-3 ganger daglig. En begynner med 500-1000 mg og øker gradvis med noen dagers mellomrom inntil en oppnår tilfredsstillende regulering i løpet av 1-2 uker. Oppstår bivirkninger må dosen igjen reduseres eller midlet seponeres.

Orabet Child Dosage

Antidiabetikum.

Orabet Elderly Dosage

Overgang i placenta: Metformin passerer placenta og kan gi opphav til neonatal hypoglykemi. Metformin skal derfor ikke brukes under graviditet, men erstattes av insulin. Overgang i morsmelk: Det er ukjent om metformin går over i morsmelk og preparatet skal derfor ikke brukes under amming.

Orabet Precautions, Reactions and Contraindications

Orabet Special Precautions

Orabet Special Precautions

Behandling med metformin bør avbrytes 2-3 dager før en intravenøs urografi eller angiografi. Før behandlingen påbegynnes igjen bør nyrefunksjonen kontrolleres. Bør ikke gis sammen med kortikosteroidbehandling (mulighet for at steroidenes hyperglykemiske effekt motvirker metformins blodglukosesenkende effekt). Forsiktighet bør utvises ved alvorlige stress-situasjoner (svære infeksjoner, større kirurgiske inngrep, større skader). Ved disse tilstander kan risiko for laktatakkumulasjon foreligge. Overgang til insulin kan i slike tilfeller være nødvendig.

Orabet Adverse Reactions

Orabet Adverse Reactions

Dødelige forgiftninger er sett hos voksne etter inntak av 25 g (nedsatt nyrefunksjon muligens medvirkende årsak) og 75 g. Behandling av hypoglykemi og melkesyreacidose. Beredskap for hemodialyse. Overvåkning i flere døgn nødvendig.

Orabet Contraindications

Orabet Contraindications

Juvenil og ustabil diabetes. Diabetes mellitus med acidose- og ketosetendens, prekoma og coma diabeticum. Graviditet, nyreinsuffisiens, leverskade, alkoholmisbruk, alvorlig hjerte-, kar- eller lungesykdom, dårlig allmenntilstand, alderdomssvakhet.

Related Drugs - Gastroenterology

Back to top