07 Jan 2001

Nobligan (Tramadol) - Norge

Nobligan Description, Presentation and Dosage

Nobligan Description

Nobligan Drug Class Description

Tramadol er en ikke-selektiv agonist på my-, delta- og kappa-opioidreseptorer med en høyere affinitet til myreseptorer. Andre mekanismer som kan medvirke til den analgetiske effekt er inhibering av gjenopptak av noradrenalin og stimulering av serotoninfrigjøring. Tramadol er en racemisk blanding, (+)-enantiomeren har høyest opioid effekt og stimulerer serotoninfrigjøring, mens (-)-enantiomeren har større betydning for inhibering av gjenopptak av noradrenalin.

Nobligan Drug Description

Tramadol er et sentralt virkende analgetikum. Respirasjonsdempende virkninger er svært små ved terapeutiske doser.

Nobligan Generic Name

Tramadol

Nobligan Presentation

Nobligan Presentation

KAPSLER 50 mg: Hver kapsel inneh.: Tramadol. hydrochlorid. 50 mg, const. q.s. Fargestoff: Indigotin (E 132), jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).

Nobligan Manufacturer

Grünenthal

Related Learning Zones

CSU Knowledge Centre

CSU Knowledge Centre

This Knowledge Centre is intended for allergists, immunologists, dermatologists and other healthcare professionals involved in the treatment and management of Chronic Spontaneous Urticaria (CSU). In this resource, you will find a disease overview, symposia highlights platform, video channel and additional resources including an events calendar and useful external links.

Type 2 Diabetes

Type 2 Diabetes

The Type 2 Diabetes Learning Zone comprises the Type 2 Diabetes Mellitus Knowledge Centre containing current epidemiology statistics, current diagnosis criteria from WHO and ADA, treatment options and latest guidelines; a Therapy Focus area compiling material on emerging insulin/incretin treatment combinations; and two free CME activities, which are the EACCME-accredited ‘Role of Newer Therapies for Type 2 Diabetes in Combination with Insulin’ (worth 1 CME credit) and ‘Best Practice in Type 2 Diabetes: Update on Incretin Therapies in Combination with Insulin’. 

Nobligan Dosage

Nobligan Adult Dosage

Dosen bør justeres i forhold til graden av smerter og følsomheten hos den enkelte pasient. Voksne og barn over 14 år: 50 mg (1 kapsel) 3 ganger daglig. Kan ved behov økes til 100 mg (2 kapsler) 4 ganger daglig. Ved akutt smerte anbefales en initial dose på 100 mg (2 kapsler). Kapslene svelges hele. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ved levercirrhose eller svært nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <= 5 ml/minutt) kan elimineringen av tramadol og dens mest aktive metabolitt forlenges, og intervallet mellom dosene bør økes til det doble.

Nobligan Child Dosage

Analgetikum.

Nobligan Elderly Dosage

Overgang i placenta: Klinisk erfaring fra gravide er begrenset. Morfinlignende analgetika kan forårsake neonatal respirasjonsdepresjon. Preparatet bør unngås de siste timene før forventet forløsning. Overgang i morsmelk: Små doser av tramadol og dens metabolitter utskilles i morsmelk. Preparatet kan benyttes under amming ved bruk av moderate doser over begrenset tid.

Nobligan Precautions, Reactions and Contraindications

Nobligan Special Precautions

Nobligan Adverse Reactions

Nobligan Adverse Reactions

Symptomer: Miose, brekninger, kardiovaskulær kollaps, sedasjon og koma, krampetilstander og respirasjonsdepresjon. Behandling: Nalokson kan anvendes til bedring av respirasjonsdepresjonen. Krampetilstander kan kontrolleres med diazepam. Tramadol elimineres kun i liten grad fra serum ved hemodialyse eller hemofiltrasjon.

Nobligan Contraindications

Nobligan Contraindications

Akutt forgiftning og/eller overdosering med alkohol, hypnotika, analgetika eller andre stoffer med virkning på CNS. Hypersensitivitet for tramadol. Tramadol skal ikke gis til pasienter som får MAO-hemmere, eller tidligere enn 2 uker etter seponering.

Related Drugs - Central Nervous System

Back to top