07 Jan 2001

Selokomb (metoprolol/hydrochloorthiazide) - Nederland

Updated: 07 Jan 2001

Selokomb

Hypertensie, die onvoldoende heeft gereageerd op adequate behandeling met een b-blokker of diureticum alleen.

Selokomb Description, Presentation and Dosage

Selokomb Description

Selokomb Drug Class Description

1 tablet 'ZOC 100' 's morgens bij voorkeur tijdens het ontbijt, bij onvoldoende resultaat 1 tablet 'Durette 200'. De Durette en 'ZOC' tablet in zijn geheel innemen zonder kauwen; de 'ZOC 100' tablet kan worden gehalveerd.

Selokomb Drug Description

Combinatie van een thiazidediureticum en een lipofiele selectieve b-blokker zonder intrinsieke sympathicomimetiche activiteit. In de 'ZOC'-tablet wordt alleen metoprololsuccinaat vanuit omhulde microgranules gereguleerd afgegeven. De 'Durette' is opgebouwd uit 2 lagen: een laag met hydrochloorthiazide met een normaal afgifte patroon; de andere laag is een matrix (een onoplosbare spons, die men in de faeces mogelijk kan terugvinden), waaruit metoprolol gereguleerd wordt afgegeven. Kinetische gegevens: Metabolisering: in de lever, metoprolol tot metabolieten. Eliminatie: via de nieren, hydrochloorthiazide volledig en vrijwel onveranderd, metoprolol vnl. als metaboliet.

Selokomb Generic Name

metoprolol/hydrochloorthiazide

Selokomb Presentation

Selokomb Presentation

Per tablet met gereguleerde afgifte ('Durette'): hydrochloorthiazide 25 mg, metoprolol(tartraat) 200 mg. Per tablet met gereguleerde afgifte ('ZOC'): hydrochloorthiazide 12,5 mg, metoprolol(succinaat) 95 mg (overeenkomend met metoprolol(tartraat) 100 mg).

Selokomb Manufacturer

Astra

Related Learning Zones

Hypogonadism Knowledge Centre

Hypogonadism Knowledge Centre

The Hypogonadism Knowledge Centre provides healthcare professionals with free access to disease awareness sections such as epidemiology, pathophysiology, signs and symptoms, treatment options to assist the process of diagnosis, treatment and monitoring of patients with the condition. The regularly updated publications digest area contains analysis and comment on recent scientific articles related to male hypogonadism.

G.MKT.GM.MH.01.2016.0364

Type 2 Diabetes Knowledge Centre and CME

Type 2 Diabetes Knowledge Centre and CME

The Type 2 Diabetes Learning Zone comprises the Type 2 Diabetes Mellitus Knowledge Centre containing current epidemiology statistics, current diagnosis criteria from WHO and ADA, treatment options and latest guidelines; a Therapy Focus area compiling material on emerging insulin/incretin treatment combinations; and two free CME activities, which are the EACCME-accredited ‘Role of Newer Therapies for Type 2 Diabetes in Combination with Insulin’ (worth 1 CME credit) and ‘Best Practice in Type 2 Diabetes: Update on Incretin Therapies in Combination with Insulin’. 

Selokomb Dosage

Selokomb Adult Dosage

Bij ernstige bradycardie: atropine i.v., zo nodig gevolgd door isoprenaline; in refractaire gevallen een pacemaker inbrengen. Bij ernstige hypotensie: een sympathicomimeticum (dopamine of epinefrine) i.v., eventueel gevolgd door glucagon. Bij hartinsuffi

Selokomb Child Dosage

Uit waarnemingen bij de mens zijn aanwijzingen verkregen dat het preparaat schadelijk is voor de zwangerschap en de neonaat. Op grond van de farmacologische werkzaamheid dient bij de vrouw rekening te worden gehouden met afname van het circulerend volume en de uteruscontractiliteit en bij de neonaat met icterus neonatorum, verstoring van de elektrolytenbalans, trombocytopenie, bradycardie, ademhalingsstoornissen en verstoring van de glucosestofwisseling. Het preparaat gaat over in moedermelk.

Selokomb Elderly Dosage

Symptomen: Bradycardie, hypotensie, acute hartinsufficientie, coma, shock, bronchospasme, verstoring van de water- en elektrolytenbalans.

Selokomb Precautions, Reactions and Contraindications

Selokomb Special Precautions

Selokomb Special Precautions

Instelling van de therapie dient onder controle te geschieden (bv eenmaal per 2 weken gedurende 3-6 weken), indien tevoren geen monotherapie met een b-sympathicolyticum werd gegeven. Als de hartfrequentie afneemt tot 50-55 slagen per minuut, dient de dos

Selokomb Adverse Reactions

Selokomb Adverse Reactions

Inherent aan de farmacologische werkzaamheid kunnen zijn: bronchospasmen, bradycardie, hypotensie en duizeligheid, koude en cyanotische acra en verstoring van de water- en elektrolytenbalans (hypokaliemie, hyponatriemie, hypochloremische acidose, hyperca

Selokomb Contraindications

Selokomb Contraindications

'Sick sinus'-syndroom, tweede- en derdegraads AV-block, klinisch relevante sinusbradycardie. Hartfalen dat niet adequaat is behandeld of dat niet reageert op hartglycosiden en/of diuretica. Nierinsufficientie (creatinineklaring < 35 ml/min.). Overgevoeligheid voor sulfapreparaten. Myocardinfarct met een hartfrequentie < 45 slagen/min., een PR-interval > 0,24 sec., een systolische bloeddruk < 100 mm Hg en/of ernstig hartfalen. Voorzichtigheid is geboden bij asthma bronchiale en andere obstructieve longaandoeningen, eerstegraads AV-block, metabole acidose, langdurig vasten, leverfunctiestoornissen, myasthenia gravis, diabetes mellitus, 'variant' of Prinzmetal angina pectoris en perifere circulatiestoornissen (m. Raynaud).

Related Drugs - Angiology

Back to top